Trygghetslarm och larmmottagning

Detta ramavtal gör det möjligt för äldre och funktionsnedsatta att bo kvar hemma, utan att tumma på säkerheten.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Trygghetslarm och larmmottagning 2015

2016-10-17 till 2020-10-16

Syftet med ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2015 är att driva övergången från analog teknik till digital kommunikation framåt och göra larmsystemen mer tillförlitliga. På så sätt ökar tryggheten för såväl brukare, anhöriga som vårdpersonal. Ramavtalet underlättar beställningen av tekniskt avancerade produkter som är svåra att upphandla själv.

Ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2015 omfattar

Produkter och tjänster uppdelat på fyra delområden:

Digitala trygghetslarm
Digital larmmottagning
Kommunikationen mellan larm och larmmottagning
Tio olika tillbehörslarm, bland annat säng-, rökdetektor- och röstlarm

Delområdena kan delas upp i följande:

 • Hela larmkedjan (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för hela leveransen av trygghetslarm och larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.
 • Larmkedjan exklusive kommunikation (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för hela leveransen förutom lösning för kommunikation (exempelvis fast eller mobil IP)
 • Separata trygghetslarm
  Kommunen kan välja att inkludera kommunikation (abonnemang) i trygghetslarmen eller inte.
 • Separat larmmottagning (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för leveransen av larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

OBS! Ny kontaktperson Tunstall
Ny avtalsansvarig på Tunstall är Kristian Kylborn.

Står du inför avrop? Glöm inte att SKI erbjuder ett utökat stöd till kommunerna vid avrop, leveransverifiering och implementering.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsät

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Ramavtalets bakgrund

Med SKI:s ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning kan du beställa tekniskt avancerade produkter som är svåra att upphandla själv. Vårt upphandlingsarbete har bedrivits i samverkan med SKL (Sveriges kommuner och landsting), SIS (Standardiseringen i samhället) och MFD (Myndigheten för delaktighet) samt verksamhetspersoner från flera kommuner. Vi har även ställt krav på att kommunikationen mellan trygghetslarmen och larmmottagningen ska följa branschstandarden SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol).

Läs ytterligare information från SKL om teknikskiftet för trygghetslarm

Information 31 okt 2017: Positiv rapport från MFD

Myndigheten för delaktighet har gett ut rapporten Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster som talar gott om Trygghetslarm och larmmottagning 2015. Under stycket Upphandling av trygghetslarm nämns exempelvis vårt ramavtal som enda alternativet. Läs rapporten Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster - Redovisning av ett regeringsuppdrag om nationell samordning