Boknings- och bidragslösningar

Avtalet erbjuder systemlösningar för kommuners behov av stöd i bokning- och bidragsprocesser.

Nya leverantörer och nya lösningar

Fyra ramavtalsleverantörer erbjuder nya lösningar som förenklar för våra medborgare samt ökar nyttjandet av offentliga lokaler och platser!

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Boknings- och bidragslösningar 2017-2

2019-09-01 till 2023-08-31

Ramavtalet gör det enklare för föreningar, privatpersoner och företag att hitta och boka kommunala anläggningar och andra resurser, exempelvis lokaler, samt att söka bidrag. Det bidrar till en öppnare tillgång och bättre utnyttjande av kommunala lokaler. Dessutom blir boknings- och bidragsprocesserna effektivare för såväl privatpersoner som för föreningar, företag och den kommunala förvaltningen.

Detta är ett nytt ramavtalsområde och har upphandlats med hög nivå av innovation via dialog med marknaden för att hitta nya lösningar för Sveriges invånare och föreningsliv.

Ramavtalet omfattar

 • En molntjänst som ska stödja en upphandlande myndighet och dess processer för bokning av egna anläggningar, lokaler och övriga resurser, samt deras kunders hantering av bidragsansökningar.
 • De funktioner, kvalitetsattribut och konsulttjänster som kan behövas för att etablera, konfigurera/anpassa, integrera, implementera, upprätthålla, förvalta och utveckla molntjänsten.
 • Ramavtalet ska även kunna användas för bokning av andra typer av resurser, som platser (till exempel fotbollsplan eller båtplats) och tider, samt hantering av bidrag inom en kommunal eller regional verksamhet.

Stöd för avrop

 • Det finns underlag som pilotkommuner tagit fram, kopplat till det SKL-projekt som arbetat fram kravspecifikation och metodstöd inför avrop och införande av ny lösning.
 • Ramavtalet i korthet
 • Avropsvägledning (beskriver avropsprocessen)
 • SKL Kommentus Inköpscentral erbjuder för detta ramavtal utökat avropsstöd, vilket innebär att vi erbjuder extra stöd för upphandlande myndigheter att avropa. Kontakta Daniel Lager, avtalsansvarig för digitalisering, e-post Daniel.Lager@sklkommentus.se eller Ida Engberg, kategoriansvarig för digitalisering, e-post ida.engberg@sklkommentus.se för utökat avropsstöd.
 • Mer information om hur ni avropar och för tillgång till mallar, se fliken Stöddokument nedan.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka nyttor kan ni se med ny lösning och hur ser budgeten ut framöver? Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd arbetsmaterial och mallar under fliken Stöddokument som vägledning och stöd när du ska genomföra ert avrop.

 4. Gör din avropsförfrågan

  I din avropsförfrågan har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, ni behöver precisera krav utifrån ert behov för att landa i rätt lösning för er verksamhet.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din avropsförfrågan till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om och sändlista till alla ramavtalsleverantörer som ska få svara på ert avrop. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. Mall för kontrakt finns under fliken Stöddokument. Kontraktets längd är inte reglerat i ramavtalsvillkoren utan sätts utifrån er verksamhets behov och krav på lösning.

Stöddokument och länkar

Bilagor

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.