Vi tar ansvar för hållbarhet

Vi på SKL Kommentus arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor, både i våra upphandlade ramavtal och i vår konsultverksamhet i upphandling. För oss är det viktigt att bedriva ett proaktivt hållbarhetsarbete så att vi kan stödja våra kunder i att minska deras miljömässiga och sociala fotavtryck.

Hållbarhetsområden

Vi lägger stort fokus på att ställa miljökrav och sociala krav i alla ramavtalsupphandlingar där vi anser att det är relevant. Eftersom vi upphandlar ramavtal åt många av våra medlemmar, kan vi göra stor skillnad på det fotavtryck som dessa upphandlingar lämnar. Vi följer systematiskt upp kraven under avtalstiden för att säkerställa att upphandlade varor och tjänster håller utlovad miljö- och social prestanda och att eventuella brister åtgärdas.

Hållbarhet i konsultverksamheten

Även vår konsultverksamhet utgör en betydande del av vårt hållbarhetsarbete. De råd vi ger och de upphandlingar vi genomför ute hos kunder kan få stor betydelse för deras totala miljö- och sociala påverkan. Därför tar vi alltid upp dessa frågor med våra kunder och föreslår hållbara lösningar. Vi hjälper även till med allt från analys och kravställande till verifiering och uppföljning av miljö och sociala krav.

Utbildning inom hållbarhet

Utöver detta erbjuder vi också utbildning inom hållbarhet. Utbildningen är en heldag och handlar om hur man ställer miljö och sociala krav i upphandling. Vi har även med hållbarhetsfrågor som enskilda pass i våra övriga utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer.
Alla våra tryckta produkter är framställda av miljöcertifierade och svanen-godkända tryckerier.

Hållbarhetskollen

SKL Kommentus erbjuder också upphandlande myndigheter ett samordnat uppföljningssystem av kraven för socialt ansvarstagande som ställts i myndighetens upphandlingar. Vi kontrollerar att upphandlade varor är tillverkade på ett etiskt och korrekt sätt. Alla deltagande myndigheter får ta del av rapporterna från uppföljandekontrollerna.

Hållbar arbetsplats

Givetvis arbetar vi ständigt med hållbarhetsfrågor även på vår arbetsplats. Bland annat genom att minska energianvändningen och att välja produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt till våra kontor. I största möjliga mån och där det är möjligt, tillämpar vi resefria möten. Vi strävar också mot en jämställd arbetsplats där alla oavsett kön, ursprung och sexuell läggning har samma möjligheter och rättigheter.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar