Juridik hos SKL Kommentus

SKL Kommentus jurister arbetar för att ta tillvara möjligheterna i upphandlingsregelverket, förebygga juridiska risker, lösa tolkningsfrågor och påverka rättsutvecklingen i en för inköparsverige positiv riktning. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att vi kan juridiken i upphandlingen. Vårt arbete bidrar också till Kommentus vision som är att bli offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner.

Gemensam juridisk plattform

SKL Kommentus har ett juridiskt råd som består av tiotalet jurister från koncernen. Vi bevakar rättsutvecklingen, diskuterar och fastställer koncerngemensamma tolkningar samt informerar och utbildar våra kollegor om sådant som är viktigt att känna till i inköpsarbetet. SKL Kommentus har regelbundet internutbildningar i verksamhetsnära juridik där såväl externa som interna experter medverkar. Fokusområden under 2018 är nyheter i lagen om offentlig upphandlingar, uppföljning av våra ramavtal, den nationella översynen av rättsmedlen och dataskyddsfrågor.

Vidare har SKL Kommentus en gemensam plattform mot mutor och jäv som inkluderar policy, riktlinjer och internutbildning.

Juridiken en del av inköpscentralens upphandlings- och uppföljningsprocesser

Juristerna på SKL Kommentus arbetar nära SKI när inköpscentralen upphandlar, förvaltar och följer upp ramavtalen och de dynamiska inköpssystemen. Juristerna på Kommentus Juridiska avdelning specialiserar sig inom ett antal av inköpscentralens kategorier. Deras uppgifter är att vid starten av varje upphandling ge råd om vilka möjligheter som upphandlingsregelverket erbjuder och därefter vara ett bollplank för frågor som upphandlarna har när de genomför upphandlingen. Juristerna skriver ramavtalsutkasten och granskar förfrågningsunderlagen från ett juridiskt perspektiv samt ansvarar för eventuella överprövningar.

Under avtalsperioden är bistår juristerna med stöd i samband med avtalstolkning, uppföljning och vid de tvister som emellanåt förekommer. Det juridiska perspektivet finns också representerat i SKIs beslutsforum som fattar alla avgörande beslut under upphandling och avtalsförvaltning.

AffärsConcept erbjuder upphandlingsrättsliga tjänster och utbildning

SKL Kommentus konsultverksamhet, AffärsConcept, erbjuder kvalificerade upphandlingsrättsliga tjänster (läs mer) och grundläggande utbildning om LOU och LUF (läs mer).

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar