Artiklar om Samordnad upphandling inom SKL Kommentus Inköpscentral

 • Kontinuerlig uppföljning av ramavtalen

  Vi genomför flera uppföljningar på samtliga av våra ramavtal under en avtalsperiod. Syftet är att uppnå de mål och ambitioner som ligger bakom upphandlingen. Genom uppföljningarna kan vi göra förbättringar och hantera eventuella avvikelser så tidigt som möjligt.

 • Tre upphandlingar inom fastighet och teknik öppna för anbud

  Just nu annonserar vi tre av våra upphandlingar inom fastighet och teknik. Upphandlingarna gäller för järnhandelsvaror, VA-material och för beläggningsarbeten. Alla leverantörer, små som stora är välkomna att lämna anbud.

 • Personal protective equipment 2017

  Det här är en helt ny upphandling som syftar till att tillhandahålla personlig skyddsutrustning för hälso- och sjukvårdspersonal. Både de som hanterar kemikalier i laboratorier samt ambulanssjukvårdare med uppgift att behandla personskador orsakade av farliga ämnen.

 • Nytt leverantörsfokus ger bättre ramavtal

  Hösten 2017 börjar SKL Kommentus Inköpscentral skicka ut en frågeenkät i samband med alla upphandlingar. Enkäten, NAGI (Nöjd anbudsgivarindex), går till alla de företag som tittat på upphandlingen, även de som valt att inte lämna anbud. NAGI är en del i SKI:s strategiska satsning på att fånga upp leverantörsperspektivet i upphandlingsarbetet.

 • Upphandlingen Ljuskällor 2015 är överprövad

  Den 30 september fick förvaltningsrätten in en överprövan angående vår upphandling om ljuskällor 2015.

 • Storköksutrustning 2016

  Via ramavtalet för storköksutrustning kan du köpa utrustning för exempelvis storkök inom sjukvård, skola, omsorg och personalmatsalar. Avtalet håller hög kvalitet gällande funktion, produkter, sortiment och service. De följer även Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för storkök.

 • Blir det ett stopp för överprövningar nu?

  Det pågår flera parallella utredningar just nu som rör upphandling. Intressant är den som heter Ökad effektivitet i upphandlingar i samband med överprövning (Dir. 2013:105), även kallad Överprövningsutredningen. Ursprungligen skulle utredningen vara klar den 15 juni 2014, men vi får vänta lite längre på resultatet.

 • Våra aktiviteter

  Välkommen att anmäla dig till våra aktiviteter. Vi informerar om upphandlingar och ramavtal via telefonkonferenser, bolagsdagar, beställardagar och seminarier.

 • Ny rutin gör handlingar mer tillgängliga

  SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har beslutat att införa nya villkor om rätt för anbudsgivare i en upphandling att ta del av övriga anbudsgivares anbud och anbudsansökningar. Villkoren gäller för upphandlingar som annonseras från och med januari 2017.

 • Basportfölj - basen för klok försörjning

  Efter de många samtal som vi haft under vårens SKI-dagar har vi tagit ut de kriterier som ska vara vägledande för urvalet av ramavtalsområden som ingår i vår basportfölj av ramavtal. Basportföljen innehåller idag 26 olika ramavtalsområden där våra kunder alltid ska veta att det finns nationella ramavtal upphandlade för sin varu- och tjänsteförsörjning.

 • Annonsförmedlingstjänster 2018

  Syftet med upphandlingen Annonsförmedlingstjänster 2018 är att tillhandahålla hjälp vid annonsering. Annonsbyrån som står för tjänsten förmedlar annonser till passande medier för att nå rätt målgrupp. Användning av tjänsterna sparar såväl administrativ tid som pengar då annonseringskostnaderna investeras på bästa sätt.

 • Läromedel 2017

  Läromedel är en självklar del i SKI:s basportfölj och nu gör vi en ny upphandling med SKL. Samarbetet ska leda till ett ramavtal med läromedel av hög kvalitet och pålitliga leverantörer. Då skolan har en skyldighet att ge alla elever pedagogisk hjälp på individens villkor efterfrågar vi ett varierat sortiment som tillmötesgår olika krav och förutsättningar.

 • Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017

  Våra ramavtal för barnvaccin A och B löper ut 2018, därför gör vi upphandlingen Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017. På så sätt kan vi säkra vaccintillgången för beställarna utan avbrott.

 • Entrémattor 2017

  De flesta offentliga miljöer är beroende av entrémattor för att fånga upp den smuts som bildas då många kommer och går. Det svenska klimatet innebär även att behovet under vissa perioder är särskilt stort. Upphandlingen av Entrémattor 2017 väger inte bara in de hygieniska fördelarna utan även hälsoeffekterna. På förskolor där små barn ofta sitter på golvet är mattutbyte och underhåll extra viktigt.

 • E-litteratur 2017

  Den digitala utvecklingen av boken ställer krav på kommun-, skol- och sjukhusbibliotek att tillhandahålla e-litteratur till sina låntagare. Upphandlingen omfattar digital litteratur där biblioteken väljer, precis som för tryckta böcker, vilken litteratur man vill köpa in.

 • Nu blir det enklare att möblera skolor och kontor!

  SKI har tecknat nytt ramavtal (Möbler 2013) för möbler till förskolor, skolor
  och kontor. Nu kan drygt 600 kommuner och landsting/regioner med bolag enkelt
  möblera eller kompletteringsmöblera sina lokaler.

 • Fler ser värdet med STIC:s regionala ramavtal

  Stockholms Inköpscentral, STIC, har ett samarbete med kommuner i Stockholms län. Tillsammans med deltagande kommuner samordnas upphandlingar efter regionala behov och gemensamma ramavtal tas fram. Idag ingår elva av länets kommuner i STIC, och fler tillkommer löpande.

 • Eskilstuna kommun på besök

  Hur får man mest nytta av SKIs arbete och vart är SKI på väg var huvudfrågorna som diskuterades när Eskilstuna kommuns upphandlingsavdelning besökte SKI i mitten av augusti.

 • Preventivmedel 2017

  Upphandlingen Preventivmedel 2017 består av produkter för användning i förebyggande syfte: kondomer. Kondomer skyddar mot både oönskad graviditet och könssjukdomar, därför bör de vara självklara och finnas nära till hands vid sexualupplysning till unga. Ett ansvar som till stor del ligger på ungdomsmottagningar och skolor.

 • Samordnad upphandling spar 33 miljoner

  Nytt ramavtal för HVB börjar nu att bli klart. En upphandling där SKI som ombud för 61 kommuner genomför den samordnade konkurrensutsättningen. Det nya ramavtalet ska tillgodose deltagande kommuners huvudsakliga behov av externa placeringar. Antalet vårddygn per år är beräknade till 225 000.

 • Den blomstertid nu kommer

  Det är inte bara den kommande blomstertiden och sköna semesterdagar som står för dörren. Efter över tre års arbete med att etablera en modern och effektiv inköpscentral för kommunerna och landstingen kan vi förhoppningsvis nu koncentrera oss helt på att göra goda affärer.

 • Så samarbetar vi med leverantörerna

  För att höja kvaliteten på våra upphandlingar och ramavtal för vi löpande dialog med befintliga och potentiella leverantörer och är intresserade av deras synpunkter.

 • Avstegsanmälan på ramavtal

  Vill din upphandlande myndighet/enhet inte använda alla våra ramavtal ska du göra en avstegsanmälan.

 • Rangordning

  Rangordning är en ordning för tilldelning av kontrakt i ett avtal. Rangordning är en vanlig fördelningsnyckel för ramavtal som har flera ramavtalsleverantörer. Du som ska avropa och beställa varor och/eller tjänster på ett ramavtal med rangordning börjar med att kontakta den leverantör som står rangordnad som nummer ett.

 • Elenergi 2017

  Alla offentliga verksamheter har behov av elenergi i någon form. Elenergi 2017 upphandlas som ett dynamiskt inköpssystem - DIS - och präglas därmed av flexibilitet, enkelhet och snabbhet. Du får flera valmöjligheter när det gäller prismodeller, miljöalternativ och kontraktslängd. Vid önskemål gör vi dessutom ditt avrop i DIS, därefter tar det ungefär två veckor till färdigt avtal.

 • Fokus på miljö i ny möbelupphandling

  Möbelavtalet är ett av de mest använda i SKI:s basportfölj. Det befintliga Möbler 2013 löper till sommaren 2018, vilket innebär att en ny upphandling pågår. Möbler 2017 drivs med ett utpräglat miljö- och hållbarhetstänk gällande produkter och tillverkning.

 • Dryckesautomater 2017

  Vill du ha tillgång till kaffe och dryck på jobbet? Fungerar dryckesautomaten i väntrummet dåligt? Behöver kaffemaskinen ständigt underhåll? Då är det här en upphandling du ska bevaka. Med Dryckesautomater 2017 finns både varma koppar och kalla glas alltid nära till hands.

 • Avtal och upphandlingar

  Våren 2013 påbörjade vi samarbetet i Stockholms inköpscentral STIC. Samarbetet innebär att vi tar fram upphandlingar och avtal efter sådana behov som finns hos deltagande kommuner. Avtalen kan vara både i vårt egna namn eller vara ett ombudsavtal. Båda formerna av avtal kan användas av kommuner som är anslutna till STIC.

 • För upphandlare

  För att din kommun eller landsting* ska ha rätt att använda våra ramavtal ska ni betala en årlig serviceavgift till oss. Genom avgiften har du möjlighet att avropa på samtliga våra ramavtal som vi tar fram under året.

 • För leverantörer

  Vi upphandlar på nationell nivå för upp till 7 miljarder kronor årligen. Vill du bli leverantör på våra ramavtal börja med och bevaka våra upphandlingar. Som ramavtalsleverantör når du ut till alla kommuner och landsting. Du får även hjälp med marknadsföring av dina varor och tjänster.

 • Fordon 2018

  Ramavtalen för fordon är bland de mest använda i vår avtalsportfölj. Nu gör vi upphandlingen Fordon 2018 som även fortsättningsvis ger dig och din organisation tillgång till ett stort fordonsutbud. Urvalet kommer bestå av olika varumärken och modeller till bra priser.

 • Vårt arbetssätt

  Vi erbjuder samtliga kommuner, landsting, regioner och deras bolag att använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar. För att ha rätt att tillämpa våra ramavtal måste ni som upphandlande myndighet i förhand bekräfta ert intresse att tillämpa ramavtalet.

 • Elavtal - en spännande affär

  Våra 175 aktiva kunder inom kommuner, landsting och dess bolag står för ca 10 % av den totala offentliga energiförbrukningen. Detta gör SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal inom Elenergi till en succé med potential att växa ytterligare.

 • Ett komplett ramavtal för allt inom pension

  Januari 2017 ska det vara klart att avropa från vårt nya ramavtal för pensionsadministration och försäkring – Pension 2016.

 • OneMed fick inte gehör hos Högsta förvaltningsdomstolen

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar även HFD den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning för SKI:s arbetssätt.

 • Så här fungerar STIC!

  Stockholms Inköpscentral bygger på samarbete och samverkan. Förutom deltagande kommuner finns en sammankallande regionchef och en styrgrupp samt en arbetsgrupp för strategiska frågor. Därutöver tillsätts avtalsgrupper vid upphandlingsprocessen löpande.

 • Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

  Upphandlingen Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 består av av barnvaccin till barnhälsovård och elevhälsa, inklusive ett fysiskt lager. Syftet är att långsiktigt säkerställa tillgången till vaccin för barn och elever i hela Sverige.

 • Att vara ramavtalsleverantör

  När en upphandling är utvärderad och klar meddelar vi vilka leverantörer som blir ramavtalsleverantörer. Att vara ramavtalsleverantör innebär att du har en del förväntningar och krav på dig som du ska följa.

 • Lekmaterial 2017

  Lek är en viktig del i alla barns liv. Att få utlopp för kreativt skapande, fantasi, intellektuella utmaningar och fysisk aktivitet har stor betydelse för utvecklingen. Upphandlingen Lekmaterial 2017 omfattar produkter för förskola som kan användas både inomhus och utomhus. Upphandlingen kommer att ta hänsyn till målet om en giftfri förskola med leksaker fria från miljö- och hälsofarliga ämnen.

 • Vägsalt och dammbindningsmedel 2018

  Bristande vinterväghållning ökar olycksrisken i trafiken och påverkar framkomligheten. Upphandlingens syfte är att tillhandahålla vägsalt åt kommunerna för halkbekämpning på bil-, gång- och cykelvägar. Därigenom kan vi minska antalet olyckor samt säkerställa tillgängligheten. Upphandlingen innefattar även dammbindningsmedel för sommarbruk.

 • Upphandlingen Bostadshus 2016 går in i en ny fas

  Den nationella upphandlingen Bostadshus 2016 fortgår. Nyligen avslutades en dialog mellan SKI och utvalda leverantörer. Nu är det dags för dessa leverantörer att lämna anbud.

 • Vårt arbetssätt och hur du kan ta del av våra ramavtal

  Här har vi samlat information till dig som vill ta del av våra ramavtal och som är upphandlare, beställare eller leverantör. Här kan du också läsa om hur vi på SKL Kommentus Inköpscentral arbetar med samordnad upphandling.

 • För beställare

  Innan du avropar från våra ramavtal ska ansvarig hos er anmäla avrop från det ramavtal du vill använda. Själva avropsförfarandet ser olika ut beroende på vilket ramavtal du väljer att utnyttja.

 • Använda ramavtal trots att man inte är avropsberättigad

  Det finns flera upphandlingar som vi genomfört fram till juni 2012 som ett stort antal upphandlande myndigheter inte har rätt att avropa ifrån. Det klargjordes i och med en dom i Förvaltningsrätten. Nedan får du veta vad som gäller för dessa ramavtal och hur du använder de, rent juridiskt.

 • Möbler 2017

  Offentliga verksamheter som skolor, vårdcentraler eller kontor behöver möbleras för att vara både funktionella och trivsamma. Upphandlingen Möbler 2017 ska leda till ett brett möbelsortiment som innefattar allt från giftfri inredning på förskolan, trygg förvaring av handlingar till välkomnande väntrum hos tandläkaren. Hela upphandlingsprocessen drivs med ett utpräglat miljö- och hållbarhetstänk gällande produkter och tillverkning.

 • Norrtälje ansluter sig till Stockholms Inköpscentral

  Den 1 maj anslöt sig Norrtälje kommun till Stockholms Inköpscentral, STIC. Totalt är nu 10 av länets 26 kommuner med i vår regionala upphandlingsverksamhet. Det innebär att vi når 26 procent av länets drygt två miljoner invånare.

 • Effektiv upphandling kan bli en del av välfärdens finansiering

  Nu närmar sig valet och välfärdsfrågorna tar då naturligtvis ett ganska stort utrymme. Stora satsningar utlovas och tillgången på resurser debatteras flitigt. Däremot hörs det nästan ingenting om hur vi kan skapa mera resursutrymme genom effektiviseringar och bättre kostnadsmedvetenhet.

 • Offentlighetsprincipen

  SKL Kommentus omfattas inte av offentlighetsprincipens bestämmelser som rör utlämnande av allmänna handlingar.

 • Stockholms Inköpscentral

  Stockholms Inköpscentral (STIC) har ett samarbete med kommuner i Stockholms län. Tillsammans med deltagande kommuner samordnar vi upphandlingar efter regionala behov och tar fram gemensamma ramavtal. Samarbetet erbjuder också erfarenhets- och kompetensutbyte inom regionen.

 • Krav på E-handel

  I samtliga av våra upphandlingar ställer vi krav på att du som leverantör ska kunna erbjuda e-handel till avropande myndigheter och enheter. Du ska även kunna tillhandahålla listor i pricat-format.

 • Boka in SKI på lokala och regionala aktiviteter

  Vi som arbetar med regionalt inköpsstöd på SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) anordnar gärna aktiviteter ute hos er i landet, förslagsvis i samband med ett verksamhetsmöte.

 • IT-konsulttjänster 2016

  Kommuner och landsting har stort fokus på digitalisering och informationssäkerhet. Detta gör att efterfrågan på IT-konsulttjänster är hög och enligt prognoser kommer växa ytterligare framöver. Syftet med upphandlingen är att få till ett användbart ramavtal som täcker en stor del av kommunernas och landstingens behov av extern IT-kompetens.

 • Vitvaror till bra pris med snabba leveranser

  SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling av vitvaror för kommuner, landsting och regioner är nu klar. Ramavtal har tecknats med två leverantörer, Electrolux Home AB och HW Storköksteknik AB.

 • Så arbetar vi med LOU

  Vi följer lagen om offentlig upphandling, LOU, när vi genomför upphandlingar av ramavtal.

 • Upphandlingen Bemanningstjänster 2015 avbruten

  Då det kommit fram brister i urvalsprocessen har vi beslutat att avbryta upphandlingen Bemanningstjänster 2015. Väl medvetna om konsekvenserna för både anbudsgivare och avropsberättigade försökte vi in i det längsta undvika detta. Nu sätter vi in extra resurser i påskyndandet av en ny upphandlingsprocess.

 • Boknings- och bidragslösningar 2017

  Upphandlingen är ett samverkansprojekt mellan 200 kommuner, SKL samt SKL Kommentus Inköpscentral. Målet med kommande ramavtal är enklare och effektivare användning av kommunala kultur- och fritidsanläggningar. Förbund/föreningar eller privatpersoner ska kunna söka, boka och betala en aktivitet eller evenemang över hela Sverige dygnet runt. Vidare kan bidrag sökas för genomförda aktiviteter. Kommunens administratörer i sin tur handlägger inkommande boknings- och bidragsansökningar - allt i samma lösning.

 • Nu jublar barnen i 279 kommuner!

  SKI har tecknat nytt ramavtal med fem leverantörer gällande Lekplatsutrustning.
  Ramavtalet Lekplatsutrustning 2013 omfattar park- och lekplatsutrustning för
  lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga
  utomhusmiljöer.

 • Så blir du ramavtalsleverantör

  Alla företag kan bli en av våra ramavtalsleverantörer. Det första du ska göra är att hitta en upphandling som passar er verksamhet. Sedan lämnar du ett anbud på den. Det gör du via upphandlingssystemet Tendsign.

 • E-arkiv 2016

  Upphandlingen omfattar både funktioner för e-arkivering och konsulttjänster. Ambitionen är att avrop och beställning på det kommande ramavtalet ska bli lättare än tidigare. Vägen till att använda, administrera och vidareutveckla funktionen för din organisation blir därmed kortare.

 • Ett nationellt ramavtal för bostäder

  På uppdrag från Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför vi nu en upphandling av bostäder. Syftet är att ta fram ett nationellt ramavtal som ska stödja kommunerna i deras arbete med att snabbt få fram bra bostäder. Målsättningen är att kommunerna ska kunna avropa från avtalet från och med 2017.

 • Upphandling av bostadshus är annonserad

  Upphandlingen Bostadshus 2016 är nu annonserad för leverantörer. Företag som är intresserade kan ansöka om att få delta i upphandlingen och därmed kunna bli leverantör av bostäderna i ramavtalet.

 • Bränslepellets 2016

  Bränslepellets är i många fall ett enkelt och ett effektivt alternativ till eldningsolja. Vi vill erbjuda dig konkurrenskraftiga priser på pellets genom att upphandla nytt ramavtal för detta.