Vilka krav följs upp i Hållbarhetskollen?

Hållbarhetskollen omfattar idag uppföljningar av följande villkor:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
  • ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där hela eller delar av varan eller tjänsten framställs
  • den arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor, och det socialförsäkringsskydd som gäller i landet där hela eller delar av varan eller tjänsten framställs
  • den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där hela eller delar av varan eller tjänsten framställs
  • FN:s deklaration mot korruption.

Vilka av ovan villkor som följs upp utgår ifrån de krav som är ställda i våra kunders avtal. Vi rekommenderar därför att era krav följer den avancerade nivån (Hållbara leveranskedjor) enligt Upphandlingsmyndighetens kravpaket för arbetsrättsliga villkor. Både basnivån och den avancerade nivån inkluderar däremot krav på policys och rutiner, vilket är en förutsättning för en god uppföljning. Rutinkraven innebär att leverantören ska vidta åtgärder för att förebygga och hantera eventuella avvikelser från Villkoren ovan.