Vad händer om det finns allvarliga brister eller om dessa inte åtgärdas?

I de fall där det förekommer att leverantören/underleverantören har allvarliga brister kopplat till ställda krav på mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner m.m. eller att åtgärder inte har vidtagits åtgärder i tillräcklig utsträckning för att avhjälpa bristen, kommer Hållbarhetskollen att kontakta alla berörda SKI kunder och uppmana till sanktioner. Då detta är en bedömningsfråga från fall till fall och beror på det specifika avtalet, måste detta hanteras inom respektive organisation och förslagsvis med hjälp av juridisk kompetens.