Vad gör vi för typ av uppföljningar och hur många genomför vi varje år?

Om det är första gången som en leverantör följs upp inom ramen för Hållbarhetskollen inleds alltid uppföljningen med att leverantören får svara på ett självskattningsformulär. Resultatet av självskattningen styr innehållet i nästa steg som är en så kallad kontorsrevision på leverantörens huvudkontor. Om brister upptäcks i leverantörens systematik och rutiner ökar risken för att de sociala kraven inte uppfylls i leverantörskedjan. I sådana fall kan fabriksrevisioner genomföras hos leverantörens eller underleverantörens tillverkningsanläggningar runt om i världen. Påträffar Hållbarhetskollen då avvikelser ska leverantören åtgärda dessa enligt en åtgärdsplan som Hållbarhetskollen tillsammans med leverantören kommer fram till. När vi påbörjar en uppföljning ingår alltid de tre olika uppföljningsstegen (självskattning, kontorsrevision, fabriksrevision) i revisionsplanen. Resultatet från självskattningen styr sedan över om det blir en kontorsrevision som i sin tur styr över om det blir en fabriksrevision.

Antalet uppföljningar som kan genomföras under ett år beror mycket på vilken komplexitet och omfattning de utvalda produktområdena har.