Frågor och svar bakgrund

Vanliga frågor

Vad är SKL Företag?

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedriver verksamhet dels inom förbundet, dels i aktiebolag. SKL Företag AB är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag i SKL Företag-koncernen.

Vad är Inera?

Bolaget bildades redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna, på uppdrag av samtliga landsting och regioner. Genom samverkan och med uppdrag från landsting och regioner har Inera utvecklat gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitalisering. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland annat 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) och Journal via nätet. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor och ungefär 200 anställda. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare i vård och omsorg.
År 2007 förvärvades bolaget Carelink (grundat av Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster). Då hade Infomedica bytt namn till Sjukvårdsrådgivningen SVR AB och 2010 bytte bolaget åter namn, till Inera AB.

Vad är SKL Kommentus

SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges kommuner, som också är de huvudsakliga kunderna. Kommentus uppdrag är att göra största möjliga nytta för kunderna genom att erbjuda två strategiska områden för offentlig sektor: inköp och HR-området.
Inom inköpsområdet finns dels en nationell inköpscentral (SKL Kommentus Inköpscentral), dels en konsultverksamhet (AffärsConcept). Inköpscentralen erbjuder en bred portfölj av ramavtal som kan förenkla försörjningen av varor och tjänster till kommuner, landsting och regioner. Konsultverksamheten erbjuder kvalificerat stöd och utbildningar inom inköp och upphandlingsområdet.

Digitaliseringen drivs av utbud och efterfrågan och SKL Kommentus kan med sin organisation och kunskap vara länken mellan marknad och kund. Redan idag så driver och förvaltar SKL Kommentus Inköpscentral ett antal ramavtal som stödjer digitaliseringen i samhället; e-arkiv och Trygghetslarm är bara två sådana exempel. SKL Kommentus Inköpscentral deltar även aktivt i det pågående projektet Bidrag och Bokningssystem tillsammans med SKL och Inera. Kopplat till SKL Kommentus finns även bolaget Affärsconcept som med stor kunskap och erfarenhet inom offentlig Upphandling stöttar SKLs medlemmar vid behov. SKL Kommentus har således resurser att både stödja, utveckla, samordna och förvalta digitaliseringsprojekt tillsammans med Inera, SKL och dess medlemmar.