Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014

Med konsulttjänsten uppmärksammas din kommun på eventuella brister i HVB-verksamheterna, så att förbättringar kan göras. Det innebär en kvalitetssäkring som blir en säkerhet för de barn, ungdomar eller vuxna som ska bo där.

Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014

2016-03-07 till 2020-03-06

Med konsulttjänsten uppmärksammas din kommun på eventuella brister i HVB-verksamheterna, så att förbättringar kan göras. Det innebär en kvalitetssäkring som blir en säkerhet för de barn, ungdomar eller vuxna som ska bo där.

Ramavtalet för Uppföljandekontroll inom Socialtjänsten 2014 omfattar

Granskning och uppföljning utifrån två standardiserade mallar som tagits fram för uppföljning av HVB-hem för barn och unga respektive vuxna. Mallen baseras på vanliga krav i avtalen mellan kommuner och HVB-verksamheter där uppföljningen innefattar bland annat:

 • Arbetssätt och metoder
 • Säkerhet
 • Bemanning
 • Kompetens
 • Rutiner

Uppföljningarna sker via enkäter, besök och intervju med ansvarig på plats i verksamheten.

Ramavtalet omfattar inte

 • Uppföljning inom andra områden där socialtjänsten gör externa placeringar
 • Uppföljning av den enskilda placeringen (individavtalet)
 • Uppföljning som ingår i IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) tillsynsuppdrag

Nya form med många fördelar

De positiva effekterna av en standardiserad uppföljning är flera. Du kan:

 • Lättare dela med dig av resultatet
 • Ta del av andras uppföljningar
 • Samla underlag till utvecklingsarbeten
 • Möjliggöra allmänhetens insyn.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta SKI kundsupport. Telefon: 08-525 029 96.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet