Bemanningstjänst Socialsekreterare STIC 2016

Bemanningstjänst Socialsekreterare STIC 2016

Ramavtalet Bemanningstjänst Socialsekreterare STIC 2016 omfattar

Bemanning av socionomer inom listade kompetensområden nedan då kommunen har behov av detta.

 • Barn och unga
 • Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
 • Biståndshandläggare äldreomsorg
 • Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri
 • Missbruk och social problematik
 • Familjerätt
 • Chefer

Vilka kan göra avrop?

Inom ramen för STIC-samarbetet är följande avropsberättigade:

 • Täby kommun
 • Solna stad
 • Nacka kommun
 • Lidingö stad
 • Vaxholm kommun
 • Värmdö kommun
 • Norrtälje kommun

Avropa och beställ

Avtal är tecknat med 11 leverantörer rangordnade inom sina respektive kompetensområden. Avrop görs från den leverantör som har plats ett (1) i rangordningen. Avböjer eller underlåter denne att besvara avropet inom 24 timmar har kommunen rätt att avropa från den som innehar plats två (2) i rangordningen och så vidare. Läs mer om rangordning här.

Kommunen beställer via e-post, telefon, webbportal eller fysiska möten.

Inställelsetid för bemanningsresursen specificeras i avropet. Leverantören ska vid avrop lämna besked inom 24 timmar om denne kan ta uppdraget eller inte. Man ska också uppge den erbjudna konsultens namn.

Stöd för avrop

Se bilaga för rangordning, pris och beställningskontakt samt beställningsblankett under fliken Stöddokument. Under fliken Leverantörer finns länk vid respektive leverantör. Länken leder till avropsvägledning, kontaktuppgifter och publicerade ramavtal.