Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017

Det här ramavtalets syfte är att ge orubbad vaccintillgång. Alla barn ska kunna få sina nödvändiga vaccinationer på BVC, vårdcentralen och hos skolsköterskan.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017

2018-06-03 till 2019-08-31
i
Anbudsområdet för Hepatit B är förlängt och kommer fortsätta efter 1 september 2019

Ramavtalet Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017 omfattar

Anbudsområde 1 - konjugerat pneumokockvaccin
Anbudsområde 2 - vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin)
Anbudsområde 3
- vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)
Anbudsområde 4 - vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib) och Hepatit B (sexvalent vaccin)
Anbudsområde 5 - vaccin mot Hepatit B för både barn och vuxna
Anbudsområde 6 - vaccin mot rotavirus

Avrop och beställning sker genom rangordning uppdelat per anbudsområde. En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Sekretessbelagda priser

Uppgifter om leverantörernas priser omfattas av sekretess. Av den anledningen publicerar SKI inte priserna på denna webbplats.

Vill du ta del av prislistan, vänd dig till SKI kundsupport ski-kundsupport@sklkommentus.se Läs mer om hanteringen under fliken Historik och viktiga händelser längre ned på sidan.

När du fått prislistan önskar leverantörerna att uppgifterna behandlas som sekretessbelagda i din egen verksamhet.

OBS!

Kretsen med avropsberättigade i ramavtalet omfattar även privata vårdgivare och fristående skolor under vissa förutsättningar. Det betyder att bland annat privata BVC får möjlighet att köpa vacciner enligt ramavtalet. Fristående skolor/vårdgivare kontaktar SKI kundsupport för att anmäla avrop.

Rangordning för tre anbudsområden

För anbudsområde 2, 4 och 5 ska avrop ske genom rangordning. Det innebär att avropet i första hand riktas till leverantören som är rangordnad som nummer ett.

Anbudsområde 2 - MSD (1) och GSK (2)

Anbudsområde 4 - GSK (1) och Sanofi (2)

Anbudsområde 5 - GSK (1) Endast ett anbud inkom, därav bara en rangordnad 1:a.

I anbudsområde 1, 3 och 6 antogs endast en ramavtalsleverantör.

Anbudsområde 1 - GSK

Anbudsområde 3 - Sanofi

Anbudsområde 6 - MSD

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. För detta ramavtal är rangordningen uppdelad på olika anbudsområden.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1 och 2, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att ramavtalet bara har en leverantör antagen på vissa anbudsområden. När så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Specifikt för Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017 är att kretsen med avropsberättigade i ramavtalet även omfattar privata vårdgivare och fristående skolor under vissa förutsättningar. Det betyder att bland annat privata BVC får möjlighet att köpa vacciner enligt ramavtalet.

Historik och viktiga händelser

Rutiner för utelämnande av priser

SKI har tagit fram en rutin för hur vi kommer att hantera utlämnande av priser till våra avropsberättigade kunder och de fristående skolor/vårdgivare som har rätt att avropa från ramavtalet.

Rutinen innebär:

 • Att vi endast kommer att ta emot förfrågningar via e-post
 • Att vi kontrollerar att förfrågan är från en kommun, landsting eller region

Om förfrågan kommer från en fristående vårdgivare/skola begär vi in ytterligare uppgifter för att säkerställa att organisationen är avropsberättigad genom att bland annat efterfråga:

 • Vilket/vilka vacciner som förfrågan gäller
 • Namn på organisation/bolag som vill få ta del av priserna
 • Verksamhetens organisationsnummer
 • Namn på kontaktperson inom organisation/bolag samt dennes telefonnummer och e-post
 • En kopia av Skolinspektionens beslut om rätt att starta skola, eller en kopia av det avtal som en vårdgivare har med ett landsting eller en region

Angående uppgifter om priser på vacciner

Enligt leverantörerna av vacciner kan de lida skada om prisuppgifterna blir kända för andra än de som har rätt att köpa vacciner enligt ramavtalet. Leverantörerna har därför begärt att deras priser ska omfattas av sekretess. SKI informerar härmed om detta och uppmanar er att hantera uppgifterna med försiktighet. Bestämmelser om sekretess för uppgifter finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.