Möbler 2017

Ramavtalet Möbler 2017 innehåller ett brett sortiment av möbler till offentlig förvaltning som täcker största delen av ert möbelbehov. Sortimentet innefattar allt från giftfri inredning till förskola till trygg förvaring av handlingar, möbler för ett modernt hållbart kontor och trivsamma uteplatser och väntrum. I avtalet finns en möbelkatalog för nettosortiment med högt miljö- och hållbarhetsfokus.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Möbler 2017

2018-10-15 till 2022-10-14

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
För tillfället gäller beställningsstopp för leverantören Eden Wood, inga nya order eller förfrågningar får för tillfället läggas hos leverantören. SKL Kommentus Inköpscentral kommer uppdatera statusen gällande beställningsstoppet om/när ny information framkommer.

Om ramavtalet

Ramavtalet ersätter det tidigare avtalet Möbler 2013 som upphörde i augusti 2018. För att förenkla för dig som avropar har vi i det nya avtalet tagit fram ett lättbeställt typfallssortiment som är kravställt och konkurrensutsatt för bästa pris och kvalitet. Alla möbler levereras i funktionsdugligt skick och extratjänster för ytterligare montering eller specialanpassning kan köpas till.

Typfallskatalog Möbler 2017

(PDF-dokument, 61 MB, nytt fönster)

Nu är katalogen för de typfallsprodukter som omfattas av ramavtalet Möbler 2017 äntligen färdig att användas.

Möblerna i katalogen är omsorgsfullt granskade och utvärderade av SKL Kommentus Inköpscentral.

Genom att använda katalogen ska avropande kunder känna en trygghet i att beställa möbler av hög kvalitet, till ett bra pris och på ett enkelt sätt.

Vänligen notera att typfallskatalogen uppdateras löpande med ett visst intervall. Den senaste versionen är alltid publicerad på denna sida, och vi rekommenderar er därför att alltid titta i typfallskatalogen här.

Klicka på bilden för att öppna katalogen.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet Möbler 2017 omfattar 11 avtalsområden och 21 geografiska områden som möjliggör avrop från lokala leverantörer.

 • A - Möbler för skola
 • B - Möbler för förskola
 • C - Möbler för vård och omsorg
 • D - Möbler för kontor och arbete
 • E - Miljö och lobby
 • F – Arkiv
 • G - Utemiljö
 • H - Arbetsstolar
 • I - Hemnära miljöer
 • J - Säker förvaring
 • K - Madrasser

Så avropar och beställer du

Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett visst maxbelopp gäller särskild fördelningsnyckel där priserna hämtas från leverantörernas prislistor och en offererad rabattsats. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning. Under fliken Stöddokument beskrivs i avropsvägledningen villkoren för när vilken modell ska användas och mallar för dessa.

En detaljerad guide för hur du går tillväga vid ditt avrop finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Hitta mer information under flikarna

Avropsvägledningen du kan behöva som stöd och underlag vid avropet ligger under fliken Stöddokument.

Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantören hittar du dels under fliken Stöddokument och under fliken Leverantörer. Sortiment- och prisbilagor hittar du under fliken Leverantörer.

För löpande beställningskontakter, se fliken Stöddokument och dokumentet för antagna leverantörer per län.

Förändringar i ramavtalet för EFG

På grund av bolagsförändringar hos EFG European Furniture Group Aktiebolag (EFG) har SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och EFG träffat en överenskommelse om att avsluta delar av EFG:s ramavtal. De avtalsområden som avslutas är A, C, F och J. För övriga delområden (D, E och H) påverkas avtalet inte av denna överenskommelse. De kontrakt som redan ingåtts mellan EFG och upphandlande myndighet, och som fortfarande löper, påverkas inte heller. Förändringarna i ramavtalet gäller fr.o.m. 30:e april 2020.

Till våra kunder

Under rådande pandemi-omständigheter har vi stor förståelse för att leveranser till er kan påverkas. Inköpscentralen har en nära dialog med ramavtalsleverantörerna och de gör vad de kan för att lösa era behov på bästa sätt. Om en eventuell tvist med en leverantör ändå skulle uppstå måste den redas ut mellan er som parter. Inköpscentralen har ingen möjlighet att ta ställning i sådana frågor. Omständigheterna måste åberopas av leverantören och de måste konkret kunna visa att den oförutsedda omständigheten kan kopplas till att en viss del av avtalet inte kan uppfyllas. Det är viktigt att dialogen sker nära leverantören så ni uppnår samförstånd och försöker lösa problematiken så gott det går.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Välj avropsmodell

  Detta ramavtal har flera avropsmodeller. För beställning upp till ett totalt värde av 300 000 kr gäller särskild fördelningsnyckel. Typfallssortimentet har fasta priser och övrigt sortiment bruttopriser med avtalad rabatt. Priserna hämtas från leverantörernas publicerade prislistor. Överskrider din beställning det beloppet, gör du istället en förnyad konkurrensutsättning, förenklad eller traditionell. Under fliken Stöddokument finns avropsvägledningen där du kan läsa mer om hur avrop görs och vilka villkor som gäller.  beskrivs i avropsvägledningen villkoren för när vilken modell ska användas.

  Klicka på plustecknet för att läsa vidare.

  Avrop med särskild fördelningsnyckel

  1. Titta i befintliga prislistor
  Vid särskild fördelningsnyckel hämtas priserna från leverantörernas prislistor för typfallssortimentet och en avtalad rabattsats för det övriga/kompletterande sortimentet. 

  2. Skicka din förfrågan till ramavtalsleverantörerna
  Under fliken Stöddokument eller fliken Leverantörer hittar du kontaktuppgifterna till leverantörerna. Skicka till en eller flera, det väljer du själv. 

  3. Utvärdera anbuden
  De anbud du får in värderar du utifrån de behov du beskrivit i din förfrågan. Beställningen sker ifrån den leverantör som bäst motsvarar era krav och behov till lägst kostnad.

  4. Beställ
  Lägg din beställning hos vinnande leverantör. Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport. 

   

   Avrop genom förnyad konkurrensutsättning

  1. Titta i stöddokumenten
  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

  2. Ta fram kravspecifikationen
  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven på både produkter och tjänster som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från ett tydligt produktbehov till mer utförliga tjänster under en längre tid.

  3. Frångå inte villkoren
  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

  4. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna
  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

  5. Skicka tilldelningsbeslut
  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

   

  Typfallsavrop – Förenklat avrop inom FKU värde över 300.000 kr

  Det förenklade avropet för förnyad konkurrensutsättning avser enbart produkter från typfallssortimentet. Sortimentet hittar ni under Fliken Leverantörer. Senare i vinter kommer detta sortiment presenteras i en möbelkatalog.

  Med denna metod sker utvärdering endast på lägsta pris. Priserna i sortimentet utgör takpriser, leverantörerna får sänka dem vid er förfrågan. Det innebär att avrop kan göras förenklat för er som t.ex. avropar sällan eller har ett mindre komplext behov och kan anpassa det efter produktfunktion, pris och leveranstid. Priser för frakt och ev. tjänster tillkommer.

   

  1. Gör en behovsanalys av vilka produkttyper ur sortimentet du har behov av

  • Sök i typfallssortimentet inom respektive avtalsområde och leverantör
  • De finns som produktfiler under fliken Leverantör

  2. Fyll i en avropförfrågan genom att där ange typfallsnummer, utförande och antal

   

  3. Skicka förfrågan till de leverantörer som har angivna produkttyper i sitt sortiment.
  Leverantörerna svarar då med pris. Priser för övriga villkor ska också framgå.

   

  För alla avropsmodellerna

  Följ våra rekommendationer
  Vi rekommenderar att du läser avropsvägledningen som du hittar under fliken Stöddokument. Det skapar bättre förutsättningar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

  Frångå inte villkoren
  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte ”rikta” ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör vid förnyad konkurrensutsättning. Alla leverantörer ska få möjlighet att konkurrera på lika villkor.

   

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information september 2020 - Information om kommande upphandling av möbler för skola och förskola

Förstudien för skola och förskola 2020 har avslutats. Nu pågår arbetet med att ta fram upphandlingsdokumentet som kommer att publiceras i en extern remiss under hösten för att få in synpunkter. Upphandlingen planeras att annonseras under kvartal 4 2020/kvartal 1 2021 och planerad avtalsstart för nya ramavtal gällande möbler till skola och förskola är kvartal 4 2021/kvartal 1 2022. Läs information om upphandlingen här.

Information april 2020 - Möbelavtalet delas upp

Som ett led i att öka kvalitén och förhoppningsvis nöjdhetsgraden i våra avtal väljer vi framåt att dela upp Möbelavtalet i lite mindre bitar där vi till att börja med startar en förstudie för Skola och Förskola 2020 med tilltänkt avtalsstart 2021. Genom att dela upp Möbelavtalet hoppas vi även att leverantörerna får en bättre chans att lämna sina bästa anbud utifrån delområdena.

I förstudiearbetet under 2020 kommer det tas fram beslutsunderlag kring hur sista förlängningsoptionen för delområden A och B ska hanteras.

Information mars 2020 - Bolagsförändringar hos EFG

EFG European Furniture Group Aktiebolag (EFG) har genomfört en bolagsförändring. Ingen överlåtelse eller uppsägning av ramavtalet med SKL Kommentus Inköpscentral har dock genomförts. Detta innebär att EFG fortfarande är leverantör på ramavtalet utan några ändringar i avtalsvillkoren. Inköpscentralen inväntar vidare information kring bolagets framtida organisation samt vilka eventuella förändringar på ramavtalet detta kan innebära.

Information maj 2019 - Process för årlig indexreglering av priser för typfallsprodukter

Det pågår en process för årlig indexreglering av priser för typfallsprodukter. Ramavtalsleverantörerna som listas nedan har inkommit med begäran om prisjustering och har fått sina justerade priser granskade och godkända av SKI:

 • EFG Kontorsmöbler AB
 • ABA Skol Aktiebolag
 • Ergoff Miljö AB
 • Input Interiör Göteborg AB
 • Input interiör Helsingborg AB
 • Input interiör Halmstad Aktiebolag
 • Input interiör Öst Aktiebolag
 • Input interiör Stockholm Aktiebolag
 • Input Interiör KC Aktiebolag
 • Input Interiör Skaraborg Aktiebolag
 • Input Interiör Sjuhärad Aktiebolag
 • Input Interiör Småland AB
 • Input interiör Nord Aktiebolag
 • Input Interiör Kinna AB
 • Profsafe AB
 • Nordsecure Group AB
 • Form och Miljö Sweden AB
 • Orderinvest AB
 • Kinnarps AB
 • Kontorscenter i Hudiksvall AB

Befintliga handlingar för typfallsprodukter i både Excel- och PDF-format kommer att ersättas med uppdaterade handlingar.

Vid frågor, vänligen kontakta Cen Chen på cen.chen@affarsconcept.se eller Linnea Jonze på Linnea.Jonze@affarsconcept.se.

Information mars 2019 - Status möbelkatalogen

Vi arbetar intensivt med framtagning av en typfallskatalog. Tillsvidare hittar ni alla ramavtalsleverantörers typfallsprodukter under fliken "Leverantörer". Där klickar du på "Visa avtalet i Tendsign”. Till höger finner du samtliga bilagor, även typfallsprodukterna som respektive leverantör tillhandahåller.

Information november 2018 - Uppdaterad avropsvägledning i Möbler 2017


I samband med uppstarten av de första 7 avtalsområden C, D, F, H, I, J, K (A,B,E och G är klara inom kort) har det uppstått frågor kring hur man t.ex. ska tolka vilka behov som ska avropas inom vilka avtalsområden.
När du väljer avtalsområde för ditt avrop är det viktigt att du utgår från ert behov samt i vilken miljö möblerna ska användas.
För områden G.Utemiljö och I.Hemnära miljöer är kravnivåerna för hållfasthet, slitage, säkerhet och brandsäkerhet är något lägre ställda. Generella rekommendationer är att tillgodose behovet gällande kravställning på möblerna enligt den miljö möblerna ska placeras i.

Det har även framkommit önskemål om förtydligande kring vissa delar i avropsvägledningen samt några justeringar av mindre felskrivningar. Avropsvägledningen är därför uppdaterad och förtydligad, framförallt under dessa punkter:

Punkt 3 Avtalsområden
Punkt 7.2 Olika former av behov
Punkt 7.3 Avropsformer
Punkt 7.4 Avropsförfrågans innehåll
Punkt 8.4 Underleverantör

Vägledningen hittar du under fliken Stöddokument.