AV-produkter och tjänster 2018

AV-produkter och tjänster 2018 ska tillgodose upphandlande myndigheters behov av produkter och tjänster inom audio- och videoområdet.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

AV-produkter och tjänster 2018

2019-12-04 till 2023-12-03

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
Supplies Team AB har ansökt om att ramavtalet för anbudsområde 2 ska ogiltigförklaras. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd och handläggning pågår. Se ramavtalssidan för mer information om status.

Ramavtalet ska tillgodose avropsberättigade myndigheters behov av produkter och tjänster inom audio- och videoområdet.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet ersätter tidigare ramavtal Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013.

Anbudsområde 1. Helhetslösningar, rådgivning och produkter

Anbudsområde 1 omfattar köp av helhetslösningar, rådgivning och produkter. Inom anbudsområde 1 kan upphandlande myndigheter avropa helhetslösningar i form av produkter och tjänster inom AV-teknik för att skapa effektiva mötesrum, lektionssalar, konferenslokaler med mera - se exempelvis typrummen i Bilaga 03 Pris. Upphandlande myndigheter kan även välja ett enbart avropa produkter eller enbart tjänster, till exempel rådgivning, projektledning, utbildning.

Anbudsområde 2. Avrop av produkter från webbutik

Supplies Team har ansökt om att förvaltningsrätten skulle ogiltigförklara Inköpscentralens avtal med AVS Sverige AB (AVS). Ramavtalet som Inköpscentralen tecknat med AVS har ingåtts efter ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, eftersom det i den ursprungliga upphandlingen inte inkom några anbud som uppfyllde kraven. Förvaltningsrätten avvisade Supplies Team talan mot bakgrund av att Inköpscentralen hade publicerat ett meddelande om frivillig förhandsinsyn och iakttagit en avtalsspärr. I en sådan situation saknas möjlighet att ansöka om ogiltigförklaring av ett avtal. Supplies Team har överklagat beslutet till kammarrätten eftersom man anser att meddelandet om frivillig förhandsinsyn har varit bristfälligt utformat. Inköpscentralen anser att överklagandet ska avslås. För mer information, läs frågor och svar lite längre ned på sidan.

Anbudsområde 3

Rum för medicinsk bild och videokonferens. Anbudsområde 3 omfattar utrustning och installationstjänster för medicinsk bild och videokonferens (telemedicinska rum).

Frågor och svar om anbudsområde 2

Vad innebär det att ett ramavtal begärs ogiltigförklarat?

Följden av att ett avtal ogiltigförklaras är att det blir civilrättsligt ogiltigt. Alla prestationer som hunnit utbytas mellan avtalsparterna ska återgå, till exempel ska varor som levererats till den upphandlande myndigheten återgå till leverantören och den upphandlande myndigheten ska återfå erlagd betalning. Om detta inte är möjligt ska förmögensläget återställas.

Det pågående målet gäller endast ogiltigförklaring av ramavtalet som ingåtts mellan Inköpscentralen och ramavtalsleverantören.

Vad händer med avropade kontrakt? Kan vi avropa från anbudsområde 2?

Det är inte klarlagt i praxis vad ett ogiltigförklarat ramavtal innebär för ingångna kontrakt. Inköpscentralen kommer att göra allt för att vinna målet i kammarrätten, men rekommenderar att avropsberättigade upphandlande myndigheter tills vidare avstår från att avropa från anbudsområde 2.

Hur bedömer Inköpscentralen möjligheten att vinna målet?

Det är alltid svårt att sia om utgången i rättsprocesser, men Inköpscentralen bedömer att inköpscentralen har följt upphandlingslagstiftningen vid upphandlingens utförande och annonsering och att det därför finns goda möjligheter för Inköpscentralen att vinna överprövningen. Inköpscentralen kommer att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen vid en eventuell förlust i Kammarrätten.

Så avropar och beställer du

Avrop sker via förnyad konkurrensutsättning för anbudsområde 1 och 3. För anbudsområde 2 sker avrop genom beställning från den webbutik som ramavtalsleverantören ska tillhandhålla.

Stöd för avrop

Innan avrop från ramavtalet AV-produkter och tjänster 2018 rekommenderar vi att du läser följande dokument:

 • Avropsvägledningen
 • Ramavtal
 • Förfrågningsunderlag

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsät

 4. Handla från webbutiken eller gör din förnyade konkurrensutsättning

  Område 1: I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut.

  Område 2: Du kan beställa direkt från leverantörens webbutik.

  Område 3: I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.