Gata och park

Kategorin Gata och park är ett område som påverkar våra dagliga liv på flera sätt. Den innehåller produkter för parker och lekplatser, VA-material för dricksvatten och fungerande avloppssystem, avfallshantering, vägmärken och vägsalt.

Kontaktperson

Henrik Ellung

Henrik Ellung

Tel:
08-709 55 07
Skicka e-post

Kategoriansvarig Henrik Ellung berättar om sin kategori

"Idag trängs åttiofem procent av Sveriges befolkning – på mindre än två procent av landets yta. En omfattande förtätning av städerna innebär möjligheter och utmaningar, inte minst när det gäller den mark som idag är obebyggd. Parker, naturmark och de gröna kvaliteterna i den bebyggda stadsmiljön får därför en allt större betydelse för en hållbar stadsutveckling. Nya behov och funktioner behöver tillgodoses såsom mötesplatser, ytor för fritid och idrott m m. De många anspråken på grönområdena innebär avvägningar mellan intressen, och det krävs nya smarta lösningar för att säkerställa en fungerande och kostnadseffektiv utemiljö. Digitaliseringen driver kategorins utveckling framåt; Smarta soptunnor och robotgräsklippare medför nya möjligheter sett till hållbarhetsområdet.

Inom kategorin ryms ett flertal avtalsområden som berör samhällsviktiga verksamheter så som dricksvattenförsörjning, avfallshantering och vinterväghållning.

Utveckling: För att kunna skriva vassa förfrågningsunderlag, och träffa rätt i våra upphandlingar ser jag det som en självklarhet att verka för en aktiv dialog med leverantörer, branschorganisationer samt kunder. Detta medför i sin tur att SKI kan ta fram mer relevanta ramavtal för våra kunder som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle."

Ramavtal inom Gata och park

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Park- och lekplatsutrustning 2017 2020-12-03 -
Avfallskärl 2014 2019-05-25 -
Vägsalt och dammbindningsmedel 2014 2019-05-31 -
Vägsalt 2014-2 2019-05-31 -
Parkmaskiner och gräsklippare 2015 2019-12-18 -
VA-material 2015 2020-02-28 -
Vägmärken 2015 2020-02-28 -
Beläggningsarbeten 2015 2020-06-12 -
Beläggningsarbeten 2015:2 2020-08-22 -
Beläggningsarbeten 2015:3 2020-10-09 -
Beläggningsarbeten 2015:4 2020-12-11 -
Beläggningsarbeten 2015:5 2021-07-03 -

Pågående upphandlingar inom Gata och park

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Avfallskärl och avfallspåsar 2018 Pågående - Februari 2019
Vägsalt och dammbindningsmedel 2018 Pågående - November 2018
Vägmärken 2018 Planerad - September 2019
VA-material 2019 Planerad - November 2019
SKL Kommentus UC