Solcellslösningar DIS

Solcellslösningar 2019 ska erbjuda kommuner, regioner och deras bolag ett enkelt sätt att upphandla solcellslösningar. Det ska vara flexibelt att anpassa underlagen för egna krav och förutsättningar som kan finnas på anläggning, konsultuppdrag eller varukorg. Upphandlingarna görs via dynamiskt inköpssystem, DIS.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Solcellslösningar 2019 – Solcellsanläggning

2020-02-12 till 2030-02-12
i
Beställardag genomförs 2020 05 05 i Helsingborg. Under hösten 2020 planeras presentation ske på fler platser.

Om upphandling av solcellsanläggning via DIS

Genom DIS:et får upphandlande myndigheter stöd både inför och under hela upphandlingsprocessen. Mall för enkla förstudie ger stöd för att avgöra lämpligheten hos det tilltänkta objektet. Handledningen används både vid framtagande av uppgifter för enkel förstudie och tekniska krav för de specifika objektet. Generell ramhandling, generella administrativa föreskrifter, kontraktsmall samt stöddokument har tagits fram för att underlätta färdigställande av underlag. Riskanalys gällande mänskliga rättigheter har gjorts gällande solceller och i underlag finns tekniska krav och utvärdering av miljöfaktorer.

Stöddokumenten som tagits fram för upphandlingen ger stöd vid framtagande av uppgifter samtidigt som stor flexibilitet finns i underlaget vilket gör upphandlande myndigheter kan anpassa och komplettera underlaget utifrån egna förutsättningar och mål.

DIS:et omfattar

I DIS:et genomförs upphandling av totalentreprenad enligt ABT 06. Vilka leverantörer som för tillfället är anslutna framgår i den gråa rutan här på sidan.

Så avropar och upphandlar du

Upphandling genomförs genom Inköpscentralen i upphandlande myndighets namn. Kontakta oss via följande e-postadress dis@sklkommentus.se så återkommer vi så fort vi kan.

Stöd för avrop

Under fliken stöddokument finns följande underlag

 • Enkel förstudiemall
 • Handledning
 • Ramhandling Generell enligt AMA El 19
 • Ramhandling objektspecifikbilaga (fylls i av UM)
 • Upphandlingsunderlag gällande solcellslösningar 2019 – Solcellsanläggning (fylls i av upphandlande myndiget)
 • Anbudsformulär
 • Flödesschema
 • Riskanalys gällande mänskliga rättigheter Solceller
 • Chinese due diligense guidelines
 • OECD due diligense guidelines
 • Entreprenadkontrakt mall

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

  Telefon: 08-525 029 96, e-post: ski-kundsupport@sklkommentus.se

  Gå vidare och hämta fullständig beskrivning av hur du fortsätter ditt avrop under fliken Stöddokument.

 2. Betala serviceavgiften i efterhand

  Vill du avropa och beställa på DIS för Solcellslösningar 2019 - Solcellsanläggning fast serviceavgiften för 2019 inte är betald kan upphandlingsansvarig i din organisation betala in den retroaktivt.

  Mejla ski-kundsupport@sklkommentus.se och uppge organisationsnummer, företagsnamn, eventuell referens på fakturan och om det ska vara e-faktura. Skriv "Servicefaktura retroaktivt Solcellslösningar 2019- Solcellsanläggning" i ämnesraden.

 3. Avrop görs genom specifika upphandlingar

  Den specifika upphandlingen gör SKL Kommentus Inköpscentral åt dig.

 4. Fyll i bilagorna

  Fyll i bilagorna Rambeskrivning objektspecifik bilaga och Upphandlingsunderlag Solcellslösningar 2019 – Solcellsanläggning. Använd stöddokumenten Handledning under fliken Stöddokument för att fylla i informationen i mallen, Ramhandling objektspecifik bilaga.

  Underlaget är anpassat efter vad som antas vara en standardutformad anläggning. Kompletteringar kan därför behöva göras i underlaget. Utvärderingen kan anpassas utifrån beställarens målsättning.

  Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@sklkommentus.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

För att ha möjlighet att avropa från DISet ska du vara kund. Läs mer

Solcellslösningar 2019 – Konsulter

2020-02-11 till 2030-02-13
i
Beställardag om solcellsanläggningar genomförs 2020 05 05 i Helsingborg. Under hösten 2020 planeras presentation ske på fler platser.

Om DIS:et

Upphandling genomförs enligt ABK 06. Stöd ges genom mall för administrativa föreskrifterna som ansluter till AMA Konsult 10, förslag på krav, utvärdering samt mall för kontrakt. Underlaget ger användaren flexibilitet i vid genomförande av konsultupphandling då den begränsning som finns för användandet är att uppdraget ska ha koppling till solceller. Inköpscentralen har tagit fram en informationsfolder ”Solenergi” som övergripande presenterar hur solenergi produceras och vilka regler som gäller.

DIS:et omfattar

Upphandlingen inom DIS:et avser konsulttjänster med koppling till solceller.

Så avropar och beställer du

Upphandling genomförs genom Inköpscentralen i upphandlande myndighets namn. Kontakta oss via följande e-postadress dis@sklkommentus.se så återkommer vi så fort vi kan.

Stöd för avrop

Följande stödmaterial finns för genomförande av upphandling inom detta DIS:

 • Administrativa föreskrifter som ansluter till AMA konsult 10
 • Upphandlingsunderlag gällande solcellslösningar 2019 – Konsulter
 • Avropsvägledning solcellslösningar 2019 – Konsulter
 • Kontrakt mall
 • Flödesschema Upphandling Solcellslösningar 2019 – Konsulter
 • Solenergi- folder

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport

  Telefon: 08-525 029 96, e-post: ski-kundsupport@sklkommentus.se

  Gå vidare och hämta fullständig beskrivning av hur du fortsätter ditt avrop under fliken Stöddokument.

 2. Betala serviceavgiften i efterhand

  Vill du avropa och beställa på DIS för Solcellslösningar 2019 - Konsulter fast serviceavgiften för 2019 inte är betald kan upphandlingsansvarig i din organisation betala in den retroaktivt.

  Mejla ski-kundsupport@sklkommentus.se och uppge organisationsnummer, företagsnamn, eventuell referens på fakturan och om det ska vara e-faktura. Skriv "Servicefaktura retroaktivt Solcellslösningar 2019- Solcellsanläggning" i ämnesraden.

 3. Avrop görs genom specifika upphandlingar

  Den specifika upphandlingen gör SKL Kommentus Inköpscentral åt dig.

 4. Fyll i bilagorna

  Fyll i bilagorna Rambeskrivning objektspecifik bilaga och Upphandlingsunderlag Solcellslösningar 2019 – Konsulter.  Se även avropsvägledning för att se vilka anpassningar som kan göras för den specifika upphandlingen.

  Utvärderingen kan anpassas utifrån beställarens målsättning.

  Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@sklkommentus.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

För att ha möjlighet att avropa från DISet ska du vara kund. Läs mer