DIS olika steg

DIS:et består av två olika steg: ansökningsperioden för leverantörerna och själva köpet av beställaren i systemet.

pilar DIS olika steg

Steg 1 – DIS inrättas och leverantörerna kvalificeras

När DIS:et annonserats löper en inledande ansökningsperiod om 30 dagar.

  • Ansökningarna ska utvärderas inom 10 dagar från mottagandet. Vid behov får tiden för utvärderingen förlängas till 15 dagar. Så länge ingen specifik upphandling initieras får utvärderingstiden förlängas ytterligare, dock som längst till 25 dagar.
  • Alla ansökningar som inkommit inom 30-dagarsperioden ska vara utvärderade innan specifika upphandlingar får göras i DIS:et.

Samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven får vara med. Beslut om tillträde meddelas den som ansöker.

Skulle en leverantör inte antas i systemet har denne möjlighet att antingen ansöka om överprövning av beslutet eller ansöka på nytt.

Efter de inledande 30 dagarna annonseras DIS:et fortlöpande. Inkommande ansökningar utvärderas löpande med samma tidsfrist.

Steg 2 – köp genom DIS

Vid köpet vänder sig beställaren till de leverantörer som för tillfället är antagna i systemet. Dessa får sedan lämna anbud. Därpå sker utvärdering utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet av köparen eller av oss på SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). Leverantör med bäst pris tilldelas kontraktet.

Notera att steg 1 görs en gång per leverantör, förutsatt att denne antas i systemet. Steg 2 genomförs vid varje köp/specifik upphandling då nya leverantörer kan ansluta sig. Leverantörer kan också välja att gå ur DIS:et.