Juridiska tjänster

Det här ramavtalet tillgodoser ett varierat behov av juridiska tjänster och juridisk experthjälp inom flera rättsområden. Du kan köpa den tjänst som passar dig bäst, oavsett var i landet du är verksam får du en lokal leverantör.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Juridiska tjänster 2016

2016-06-27 till 2020-06-26

Ramavtalet Juridiska tjänster 2016 omfattar

Avtalet omfattar juridiska tjänster och tjänster kopplade till juridiska frågeställningar hos den enskilda upphandlande myndigheten. Det omfattar inte generella utbildningsinsatser med generella öppna kurspaket eller organisationsutredningar av generell karaktär med juridiska inslag eller revisionsuppdrag eller andra uppdrag upphandlat av lekmannarevisorer och förtroendevalda revisorer.

Rättsområden

 • Affärsjuridik
  - Konkurrens- och EU-rätt
  - Avtalsrätt och köprätt
  - Bolagsrätt
 • Försäkringsrätt
 • Fastighetsrätt inklusive PBL och VA-lagen
 • Entreprenadrätt
 • Arbetsrätt
 • Miljörätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Speciell förvaltningsrätt
 • IT-rätt
 • Sjö- och Transporträtt
 • Immaterialrätt samt Skatterätt

Juridiskt stöd vid behov

Kommuner, landsting och regioner som kan avropa på detta ramavtal har även tillgång till juridiskt stöd hos SKL genom sitt medlemskap i Arbetsgivar- och intresseorganisation SKL.

Information november 2019:

Upphandlingen Juridiska tjänster 2018 utgår ur upphandlingsplanen

SKL Kommentus Inköpscentral har beslutat att upphandlingen Juridiska tjänster 2018 inte kommer att genomföras.

Inköpscentralen har kommit fram till att det för närvarande saknas ekonomiska förutsättningar för ett nationellt ramavtal för juridiska tjänster. Vi grundar den bedömningen på att nuvarande avtal används i mycket liten omfattning och att andra upphandlingar kan medföra större nytta för våra kunder. Inköpscentralen kommer därför att avsluta avtalsområdet juridiska tjänster när nuvarande avtal Juridiska tjänster 2016 löper ut den 26 juni 2020.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till SKI kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.
 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta SKI kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.