Förskolebyggnader 2018

Trycket efter fler förskolor är stort ute i landets kommuner. Därför gör Inköpscentralen och SKR en gemensam upphandling av förskolebyggnader. Syftet med kommande ramavtal är att snabbare få fram kostnadseffektiva byggnadslösningar för permanent bruk där barnens behov är i centrum. Lösningarna ska leva upp till pedagogiska krav och ge en trygg miljö som lockar till lek.

Upphandlingen av förskolebyggnader är helt ny och ersätter inte något befintligt ramavtal.

Information 18 februari 2020

Ramavtal på gång att tecknas

Avtalsspärren har upphört och upphandlingen har inte överprövats varför vi nu är på gång att teckna ramavtal med antagna leverantörer. Ramavtalen beräknas vara på plats i mitten på mars.

Innan ramavtalen har tecknats kommer inte ritningar och liknande information att publiceras.

Det går bra att kontakta oss innan avtalsstart för mer information:

Christian Nilsson, 040-661 62 21 eller christian.nilsson@sklkommentus.se

Rickard Andersson, 08-709 59 18 eller rickard.andersson@affarsconcept.se

Antagna leverantörer

Här kan du se vilka leverantörer som är antagna per geografiskt område.

Södra Sverige (PDF-dokument, 336 kB, nytt fönster)

Västra Sverige (PDF-dokument, 337 kB, nytt fönster)

Mellersta Sverige (PDF-dokument, 340 kB, nytt fönster)

Norra Sverige (PDF-dokument, 334 kB, nytt fönster)

Om upphandlingen Förskolebyggnader 2018

Upphandlingens mål är att ta fram ett ramavtal för nyckelfärdiga, permanenta förskolebyggnader. Det ska även vara möjligt att köpa till färdigställande av utemiljön.

Målbild:

  • Pedagogisk verksamhet i fokus
  • Byggnader i varierande storlek och utformning för att möta olika behov
  • Möjlighet till traditionella avdelningar eller mindre barngrupper
  • Låga underhållskostnader
  • Bra energiprestanda
  • Anpassningsmöjlighet till lokala förutsättningar när det gäller tomt och planförhållanden
  • God arbetsmiljö och akustik

Varför upphandlar vi förskolebyggnader?

Flera kommuner måste utöka mängden förskolor eller ersätta äldre byggnader/inhyrda lokaler som inte klarar dagens villkor. Men att själv svara för projektering och upphandling av förskolebyggnader kräver både resurser och specialkompetens. Därför tar vi fram ett färdigt ramavtal som uppfyller alla krav, exempelvis för energi, ventilation och akustik. Med ramavtalet kan vi korta tiden från behov till färdig förskola.

Fyra storlekar

Inom ramavtalet kommer det att finnas förskolor inom fyra olika storlekar (koncept) där det finns färdiga lösningar, priser och leveranstider.

image.png

I de fall andra storlekar på förskolor efterfrågas kan en förnyad konkurrensutsättning genomföras inom ramavtalet.

Först ut på avtalet?

Är ni intresserade av att vara först ut och beställa på avtalet? Vi söker kommuner och bolag som vill vara tidigt ute och säkra en beställning kanske redan snabbt efter tilldelningen och innan all dokumentation är på plats. Kontakta oss så kan vi berätta mer hur ni går tillväga.

Tidplan för upphandlingen

Avtalsspärren har nu löpt ut och ingen överprövning har inkommit. Avtal beräknas finnas på plats i mitten på mars.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Bygg och fastighet

Tipsa en vän

Kontaktperson

Rickard Andersson

Projektledare
Tel:
08 709 59 18
Mobil:
072 539 13 44
Skicka e-post

Informationsdag

Den 30 mars anordnar SKL Kommentus Inköpscentral en informationsdag om det nya ramavtalet för nyckelfärdiga förskolor. Stort fokus kommer att ligga på hur avtalet är utformat och hur det tillämpas.

Funktionsprogram

Upphandlingen genomförs som en funktions-upphandling där anbudsgivarna tar fram färdiga lösningar på förskolor enligt de funktioner som efterfrågas.

Funktionsprogrammet utgör en del av upphandlingsdokumenten och går att ladda ner nedan. 

Ramavtal för nyckelfärdiga permanenta förskolebyggnader

Frågor och svar

Varför genomförs den här upphandlingen?

Syftet med kommande ramavtal är att snabbare få fram kostnadseffektiva byggnadslösningar för permanent bruk där barnens behov är i centrum. Lösningarna ska leva upp till pedagogiska krav och ge en trygg miljö som lockar till lek och lärande.

När är upphandlingen klar?

Det färdiga ramavtalet beräknas vara klart för avrop i februari 2020, förutsatt att upphandlingen inte blir föremål för överprövning.

Hur kan förskolorna komma att se ut?

Upphandlingen avser permanenta förskolor av god kvalitet. Byggnaderna kan ha olika grader av prefabricering men avsikten är att byggnaderna ska vara estetiskt tilltalande och möjliga att placera in i många olika miljöer.

Hur stor flexibilitet kommer det att finnas i utformningen av byggnaderna?

Det kommer att vara möjligt att anpassa sin förskola avseende olika behov som exempelvis storlek, våningsantal, fasadlösningar och taktyper. Vi kommer inte i upphandlingen att detaljprojektera förskolorna utan leverantörerna får i sina anbud redovisa olika lösningar utifrån våra grundkrav.

Har man tagit hänsyn till pedagogiska krav och har förskolepersonal lämnat önskemål?

Det är mycket viktigt att lokalerna är anpassade till verksamheten. Vi har också lagt stor vikt vid att arbetsmiljön i lokalerna blir bra. Förskolepersonal är med i vår referensgrupp för upphandlingen.

Hur många förskolor kan det bli fråga om?

SKL:s ekonomirapport lyfter fram att det behövs ca 750 nya förskolor de närmaste fem åren. Den bilden bekräftas av den enkät vi genomfört inför denna upphandling. Detta ramavtal är bara en av flera vägar till nya förskolor för Sveriges kommuner. Uppskattningsvis kanske ca 10-20% av dessa förskolor kommer att köpas på detta ramavtal.

Hur mycket kommer förskolorna att kosta?

Vi är nu i ett tidigt skede av upphandlingen och vet i dagsläget inte hur prisbilden ser ut. Men ett av målen i upphandlingen är att förskolorna ska ge en låg totalkostnad.

Vad kommer att ingå i ramavtalet?

Ramavtalet kommer att omfatta själva förskolebyggnaden inklusive grundläggning. Det ska vara möjligt att även avropa förberedande markarbeten samt även färdigställande av gård om så önskas.. Lös inredning och utrustning ingår inte i denna upphandling men SKI har redan ramavtal på inredning och lekutrustning som kan användas.

Är det möjligt att upphandla en förskola som passar i alla kommuner med olika förutsättningar och behov när det gäller tomter, klimat och pedagogiska inriktningar?

Tanken är att kunna erbjuda stor flexibilitet. Förskolebyggnaderna kommer att kunna anpassas för olika förutsättningar och uppfylla höga miljö- och kvalitetskrav. Det kommer även att vara möjligt att utforma lokalerna efter pedagogiska önskemål. Dessa förskolebyggnader kommer dock inte att vara optimala ur alla aspekter men vår förhoppning är att de i många fall ska vara ett mycket bra alternativ.

Hur stora barngrupper planeras förskolorna för?

Byggnaderna kommer kunna anpassas efter önskad storlek och medge olika stora barngrupper beroende på hur verksamheten bedrivs.

Kommer förskolorna att vara miljöanpassade?

Miljö och hälsa är mycket viktiga parametrar i vår upphandling. Vi planerar att följa upphandlingsföreskrifterna för en giftfri förskola med god miljö för barn och personal.

Tar inte detta ramavtal jobben från lokala byggföretag och arkitekter?

De leverantörer som får ramavtal kommer att behöva anlita konsulter, arkitekter och olika underleverantörer för arbetet. Visst arbete, t.ex. markarbeten, kommer alltid att behövas utföras på plats. Vidare fyller detta ramavtal bara en liten del av behovet av förskolor och de allra flesta förskolor kommer att köpas på traditionellt sätt.

Hur mycket energi förbrukar förskolorna?

Vi har ställt krav på ett värmeförlusttal på 17 till 19 W/m2,Atemp, beroende på våningsantal. Det motsvarar ett primärenergital enligt BBR 25 på ungefär 60 respektive 65 utan geografisk justering.

Kommer byggnaderna att vara permanenta eller kommer de att kunna flyttas för t.ex. tillfällig placering?

Ramavtalet avser permanenta byggnader. SKL Kommentus Inköpscentral upphandlar även ett annat ramavtal, Hyresmoduler 2018, som bland annat inkluderar förskolor som kan hyras för en begränsad tid.

Leverantörshearing

I september 2018 hölls en öppen leverantörs-hearing. Presentation som visades på hearingen finns att ta del av nedan. 

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bygg och fastighet, relaterade produkter och tjänster samt gata och park. Du får nyheter och information via e-post.