Villkor för e-handel

Eftersom många av SKL Kommentus Inköpscentrals kunder i allt större omfattning efterfrågar krav på elektronisk handel, och att det från och med 1 april 2019 kommit lagstiftning om e-fakturering, har Inköpscentralen infört en rutin för att ta fram villkor för e-fakturering och e-handel i ramavtalsupphandlingarna.

kundvagn

Så arbetar vi

Inköpscentralen utreder förutsättningarna för att tillämpa e-handel inför varje upphandling i samband med förstudien. I förstudiearbetet involveras både leverantörer och upphandlande myndigheter, och Inköpscentralen bildar sig en uppfattning av hur och i vilken omfattning e-handel tillämpas inom ramavtalsområdet. I förstudien beslutas vilka krav på e-handel som är rimliga att ställa.

Från och med 2019 ställs alltid krav på att leverantörerna ska erbjuda e-fakturering.

Hur ser kraven ut?

I Inköpscentralens villkor för e-handel följer vi SFTI:s (Single Face To Industry) rekommendationer. Enligt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska elektroniska meddelanden, till exempel elektroniska beställningar och fakturor, följa rekommendationer från SFTI. SFTI omfattar specifikationer för elektroniska meddelanden och affärsprocesser med olika grad av integration mellan parterna.

Villkoren för e-handel anpassas beroende på upphandlingsföremålet och övriga förutsättningar i respektive upphandling, till exempel vilket avropsförfarande som ska användas när de upphandlande myndigheterna avropar från ramavtalet.

För ramavtalsområden där e-handel är vanligt förekommande, till exempel förbrukningsvaror av olika slag, finns det flera SFTI-standarder som är lämpliga och som går att hänvisa till. För ramavtalsområden där e-handel är mindre förekommande, till exempel för olika typer av tjänster, finns det sällan någon SFTI-standard som går att hänvisa till direkt. Då är det istället möjligt att hänvisa till så kallat ”mindre tekniskt avancerade metoder”, som innebär att beställningar skickas som vanliga e-postmeddelanden eller att upphandlande myndigheter kan tillhandahålla en leverantörsportal för sina leverantörer.

Det finns upphandlande myndigheter som inte tillämpar e-handel och inte heller kommer att göra det framöver. Därför kan Inköpscentralen inte ställa krav på att beställningar/avrop enbart ska göras via e-handelssystem, utan det måste kunna erbjudas flera alternativa sätt. Inköpscentralens ambition är att alla ramavtal ska ha en flexibilitet som kan möta både leverantörernas utbud och de upphandlande myndigheternas behov.

Om du har frågor om e-handel generellt kan du vända dig till vår kundsupport. Om du har frågor om e-handelsvillkoren i ett specifikt ramavtal kan du kontakta avtalsansvarig för det aktuella avtalet.