Att vara ramavtalsleverantör

Att vara leverantör på våra ramavtal innebär vissa förväntningar och krav. Här berättar vi vad du behöver veta och göra som ramavtalsleverantör.

Flaskor

När upphandlingens anbudstid löpt ut sker utvärdering där vi väljer ut de bästa anbuden. Därefter fattar vi tilldelningsbeslut och meddelar vilka leverantörer som vunnit upphandlingen och blir ramavtalsleverantörer. Sedan förbereder vi för att teckna avtal.

Tidsfrist innan avtalstecknande - avtalsspärr

Efter att tilldelningsbeslut gått ut startar en avtalsspärr. Avtalsspärr är en tidsfrist på tio dagar då tilldelningsbeslutet kan överprövas hos Förvaltningsrätten.

Väljer en leverantör att överklaga vårt beslut tar domstolen upp det till prövning. Bifaller domstolen överprövningen behöver ibland upphandlingen göras om, helt eller delvis. En överprövning kan försena en upphandling med flera månader.

Så tecknas ramavtalskontrakt

Har ditt företag vunnit en upphandling blir ni kallade till avtalsmöte med kontraktssignering när avtalsspärren löpt ut. Samtliga avtalshandlingar skickas elektroniskt för påseende cirka en vecka innan avtalsmötet.

Under avtalsmötet går vi igenom upphandlingens genomförande, ramavtalet som helhet och hur vi presenterar ramavtalet för våra kunder. Därefter sker påskrift av ramavtalskontraktet. Läs noga igenom kontraktet och glöm inte att informera alla berörda inom ditt företag.

Mötet blir startskott för samarbetet som ska vara under de fyra år som ramavtalet gäller.

Leverera på ramavtalet

Efter avtalsmötet är det dags att börja leverera. När ramavtalet börjar gälla skickar vi ut information till våra kunder och skriver om det på vår webbplats. Vi berättar om avtalet och uppger kontaktuppgifter till dig som ramavtalsleverantör.

Upphandlingsansvariga inom respektive kommun, region eller kommunalt bolag bekräftar att de vill använda ramavtalet genom att göra avropsanmälan via vår webbplats. När den är gjord meddelar vi dig som leverantör. Därefter kan du kontakta de avropsanmälda för att informera dig om kommande avrop.

Notera att alla avrop och beställningar måste börja med avropsanmälan. När du blir kontaktad av beställarna levererar du enligt avtalsvillkoren.

Rapportera omsättning på ramavtalet

Du som är ramavtalsleverantör ska månadsvis redovisa din omsättning på avtalet till oss.

Delta som leverantör i avtalsuppföljningar

Vi har återkommande möten för uppföljning av ramavtalen, och här är du som leverantör viktig. Syftet är att utbyta erfarenhet om hur ramavtalsvillkoren fungerar i praktiken för leverantörer och kunder. Finns det otydligheter i ramavtalets tillämpningar kan vi förtydliga dessa.