Så samarbetar vi med leverantörerna

För att höja kvaliteten på våra upphandlingar och ramavtal för vi löpande dialog med befintliga och potentiella leverantörer och är intresserade av deras synpunkter.

Kedja Samarbete

Dialog och samverkan med leverantörerna leder till mer pricksäkra avtal som möter kundernas behov.

Vad tycker företagen om upphandlingen?

Vi använder extern remiss som huvudregel. I den externa remissen efterfrågas leverantörers synpunkter på våra preliminära upphandlingsunderlag. Återkopplingen ger möjlighet till korrigeringar innan det färdiga förfrågningsunderlaget annonseras.

I samband med varje upphandling skickar vi ut en frågeenkät till alla företag som tittat på upphandlingsannonsen, även de som valt att inte lämna anbud. Syftet med enkäten, NAGI (Nöjd anbudsgivarindex), är att låta företagen komma till tals, fånga deras perspektiv och mäta hur nöjda de är. Genom svaren får vi underlag som gör att vi kan bedriva ett leverantörsdrivet utvecklingsarbete som förbättrar vår upphandlingsverksamhet.

Uppföljningar av leverantörerna under ramavtalsperioden

Under ramavtalets löptid sker flera avtalsuppföljningar med avtalsleverantörerna. Vid mötena går deltagarna igenom ramavtalets villkor, praktiska tillämpning samt ger förslag på eventuella förtydliganden och förändringar i avropsstödet. Avtalsuppföljningarna äger rum 6 och 18 månader efter avtalsstart. Därefter var 12:e månad.

Där leverantörerna finns, finns vi

Förutom proaktiva framtidsdiskussioner, NAGI, externa remisser, uppföljningar och samtal nätverkar vi dessutom ständigt med ramavtalsleverantörer och möjliga anbudsgivare. Branschträffar, seminarier, mässor och våra egna aktiviteter fungerar som naturliga mötesplatser.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar