Artiklar om Blanketter

 • Avtal - familjehem

  Blankett för avtal om placering av barn och ungdom i familjehem enligt SoL (2001:453). I blanketten finns bland annat fält för familjens åtaganden, nämndens åtaganden, arvode och löpande omkostnadsersättning.

  Fyrsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Förbindelse

  Återbetalning av ekonomiskt bistånd

  A4, hålad i vänster kant

 • Dagjournal två år

  Dagjournal för närvarorapportering i din verksamhet. En månad per uppslag samt plats för anteckningar.

  48 sidor, A4, häftad i rygg, gult omslag i kraftigare papper.

 • Recept FYSS

  Receptblankett för fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet på recept kan vara ett komplement till eller ersättning för läkemedel.

  I FYSS handledning för föreskrivning av fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, finns exempel på vilka aktiviteter som är indicerade/kontraindicerade vid respektive sjukdomstillstånd. Handledningen FYSS är framtagen i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

  A5, block om 20 ex.

 • Terminsbetyg Lpo94

  Terminsbetyg för elever i grundskolans årskurs 8 och 9 enligt gamla läroplanen Lpo94.

  A4

 • Betygskatalog åk 6

  Betygskatalog för elever i grundskolans årskurs 6.

  Fyrsidig A4, utviksbar, hålad i vänster kant, arkivbeständigt papper - Svenskt arkiv.

 • Reglering

  Blankett för reglering mellan kommunala och landstingskommunala huvudmän angående erbjudande av plats på introduktionsprogram för enskild elev. Program som gäller är yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion (Skollagen 17 kap 21§).

  A4, hålad i vänster kant.

 • Överenskommelse om bidrag

  Blankett för överenskommelse om bidrag mellan hemkommun och fristående gymnasieskola för elever på Introduktionsprogram. Programmen som gäller är yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion (Skollagen 17 kap 29 §). Anvisningar finns på blanketten.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Ansökan - dispens engelska

  Blankett för ansökan av dispens från kravet på godkänt betyg i engelska. (Skollagen 16 kap 32 §). Ifylld blankett lämnas till Studie- och yrkesvägledaren på din skola.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Information om ångerrätt

  Den här blanketten, med information om ångerrätten, används när avtal har slutits eller anbud har lämnats vid hembesök eller utflykt enligt distans- och hemförsäljningslagen. I blanketten kan företagsuppgifter fyllas i samt signering av kunden.

  A5 liggande, hålad i vänster kant.

 • Klassbok frånvaro per timme

  Klassbok medger anteckningar om elevs frånvaro lektion för lektion under en termin. Varje dag omfattar 10 lektioner. Lektionsrutorna och planeringssidorna är så utformade att klassboken lätt anpassas till modulsystem med 20 moduler per dag. Till höger på sista veckouppslaget antecknas lämpligen klassens schema. Finns utrymme för 32 elever.

  A4. 52 sidor, rött omslag

 • Gruppbok

  Gruppbok för att föra närvaro/frånvaro i ett ämne. Veckovis på uppslag om 42 sidor och för 32 elever

  A5, 48 sidor, Blått omslag

 • Schoolhealthjournal boy

  Blanketten skolhälsovårdsjournal för pojkar är översatt till engelska och omfattar 16 sidor. En journal används per elev och här finns plats för att fylla i person- och hälsouppgifter samt sidor för fritext. Innehåller nomogram och kurvor för elevens utveckling mellan 5-18 år.

  A4.

 • Intyg

  En blankett där skolläkare eller skolsköterska intygar att eleven av medicinska skäl inte kan delta i undervisningen.

  A6 liggande, setblankett om två sidor.

 • Meddelande från skolhälsovård

  En enkel blankett där skolhälsovården kan skriva meddelanden.

  A5 liggande, hålad i vänster kant. Block om 50 ex.

 • Skolhälsovårdsjournal fortsättningsblad

  Ett fortsättningsblad till skolhälsovårdsjournal för att fylla i allmänna hälsokontroller och andra undersökningar.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Kuvert till skolsköterskan C5

  Kuvert med förtryckt text som hänvisar till skolsköterskan.

  C5.

 • Kuvert till skolsköterskan C4

  Kuvert med förtryckt text som hänvisar till skolsköterskan i mottagande skola. Kuvertet används för att skicka elevens skolhälsovårdsjournal vid byte av skola.

  C4.

 • Remiss för konsultation

  Blankett om remiss för konsultation till namngiven läkare. Blanketten ska återlämnas med svar från läkaren till skolhälsovården.

  A4, hålad i vänster kant, setblankett om tre sidor.

 • Vaccinationskort

  Liten folder för att samla uppgifter om flera vaccinationer. I foldern fyller man i datum och signatur för respektive vaccin som patienten har fått, så som polio, tuberkulos, mpr och hpv.

  Fyrsidig A7

 • Vaccinationskort - DTP

  Ett enkelt vaccinationskort som intygar om ett långvarigt skydd mot DTP, stelkramp, difteri och kikhosta. I inlagan finns fält för att fylla i personuppgifter samt datum och underskrift.

  Fyrsidig A7.

 • Hälsouppgifter

  Blankett om hälsouppgifter. Blanketten används av skolhälsovården och vänder sig till elever på gymnasial utbildning alternativt vårdhögskoleutbildning. Uppgifter som ska lämnas är bland annat utbildning, personuppgifter, anhöriga, hälsotillstånd och livsstil.

  Fyrsidig A4.

 • Kallelse till skolhälsovården - 10 elever

  Blankett där skolsköterska/skolläkare kallar elever från en klass till skolhälsovård. Max 10 elever kan kallas per blankett.

  A5, block om 50 ex.

 • Infordran av Skolhälsovårdsjournal

  Blankett för infodran av elevers hälsokort/elevhälsovårdsjournal/skolhälsovårdsjournal vid byte av skola. Blanketten fylls i av skolsköterska på nya skolan.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Lista läkemedel

  En blankett för att lista läkemedel till nyfödda, spädbarn eller äldre barn. Här finns plats för läkarens ordination av läkemedel samt kolumner för när patienten har fått läkemedlet samt av vem.

  A4 liggande, hålad i överkant.

 • Remiss konsultation - 1 kopia

  Blankett för remiss till konsultation. I blanketten anger remiterad läkare bland annat patientens diagnos och status samt patientuppgifter.

  A4, hålad i vänster kant, setblankett om två sidor.

 • Rekvisition av journalhandlingar

  En blankett för rekvisition av journalhandlingar. I blanketten ska uppgifter om beställare och vilka journaler som begärs ut anges. Rekvisitionen översänds till utlämnande klinik. Utlämnande klinik kompletterar blanketten samt bifogar den tillsammans med journalhandlingarna.

  A4, hålad i vänster kant, setblankett om två sidor.

 • Telefonrecept

  Telefonrecept som används av apotektsaktörer när läkare ringer in recept. Blanketten är utformad enligt LVFS 2011:14, Läkemedelsverket.

  A5, block om 100 ex.

 • Kalenderschema 5 veckor 2019

  2019 års kalender för schemaläggning av 5-veckorsskift. Alla helgdagar är markerade och listade.

  A5, liggande, i tjockare papper.

 • Kalenderschema 3 veckor 2019

  2019 års kalender för schemaläggning av 3-veckorsskift. Alla helgdagar är markerade och listade.

  A5, liggande, i tjockare papper.

 • Meddelande

  En blankett för att skicka meddelanden postalt eller med bud. Meddelandet kan gälla för exempelvis samråd, granskning, handläggning eller för attest.

  A5 liggande, block om 100 ex. Två lösa karbon medföljder per block.

 • Journalkort

  Ett journalkort för tandvård. I journalen ska bland annat patientens namnuppgifter antecknas och tandstatus. Blankettens artikelnummer var tidigare T-01.

  Tvåsidig A4, vikbar i hårdare papper.

 • Audiogram

  En blankett med audiogram för hörseltest inom hörselvården. En blankett per patient.

  Ett audiogram är ett diagram som används för att redovisa resultaten av mätningar av en människas hörsel vid ett antal standardiserade testfrekvenser mätt med en audiometer.

  A4, hålad i vänster kant, block om 100 ex.

 • Hyreskontrakt för bostad

  Ett hyreskontrakt för bostad med förhandlingsklausul

  A4, blockade om 100 ex. Hålade i vänsterkant.

 • Justeringsrapport/utanordning

  Justeringsrapport för löneutbetalning utformad av TietoEnator.

  A4 liggande, setblankett om fyra sidor.

 • Delgivningskvitto - A6

  Blankett som används för kvittens på delgivning. I blanketten fylls uppgifter i om myndighet, delgivningsnummer och ärende samt datum och namnunderskrift av mottagaren. Kvittot ska skickas tillbaka till berörd myndighet av mottagaren. Blankettens artikelnummer hos Domstolsverket är DV 802.

  A7 liggande.

 • Delgivningskvitto - A6

  Blankett som används för kvittens på delgivning. I blanketten fylls uppgifter i om myndighet, delgivningsnummer och ärende samt datum och namnunderskrift av mottagaren. Kvittot ska skickas tillbaka till berörd myndighet av mottagaren.

  A6 liggande.

 • Förhandlingsprotokoll MBL

  Förhandlingsprotokoll enligt § 11-14 och 38 i Medbestämmandelagen (MBL).

  A4, hålad i vänster kant.

 • Terminsbetyg specialskolan

  Terminsbetyg för elever i specialskolan enligt specialskolans och grundsärskolans kursplaner och grundsärskolans läroplan, Lgrsär 11. Betygsdokumentet är utfört enligt Skolverkets föreskrift SKOLF:S 2014:50 och omfattar 12 ämnen.

  A4

 • Röntgenkuvert ST-603

  Öppet röntgenkuvert med dubbla tumuttag.

  Storlek 190 x 250 mm, ST 603.

 • Yttrande och beslut IP

  Blankett för yttrande och beslut om mottagande av sökande till individuellt program i gymnasiesärskola. (Skollagens 18 kap 5 § samt 19 kap 35-39 §§). Förklarande information finns på blankettens baksida.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Hälsodeklaration

  En blankett för hälsodeklaration där patienten fyller i sina personuppgifter och sitt hälsotillstånd. Blankettens artikelnummer var tidigare T-99.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Journalkort specialist

  Ett journalkort för tandvård hos specialisttandpoliklinik. I journalen ska bland annat patientens namnuppgifter antecknas och tandstatus. I blanketten kan man även markera tand/tänder på en bild. Blankettens artikelnummer var tidigare T-52.

  Tvåsidig A4, vikbar i hårdare papper.

 • Vårdintyg

  En blankett för vårdintyg enligt 4§, 11§ lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 5§ lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. I blanketten ska läkaren redogöra för de omständigheter som föranleder vårdbehovet samt fylla i personuppgifter om den undersökte.

  Fyrsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Barnhälsovårdsjournal 2 flicka, tilläggsblad

  Tilläggsblad till barnhälsovårdsjournal 1 för fler anteckningar.

  Fyrsidig A4.

 • Tillväxtdiagram pojke 5-18 år

  Blankett med tillväxtdiagram för pojkar mellan 5-18 år. Blanketten har fyra kurvor - längd, vikt och två olika BMI-kurvor.

  Tvåsidig A4, ohålade.

 • Tillväxtdiagram pojke F-7 år

  Ett tillväxtdiagram för att se barnets utveckling av vikt, längd och huvudomfång från födsel till 7 års ålder. Diagrammet innehåller även prematurkurva för barn födda före graviditetsvecka 37. Viss information och anvisningar finns i blanketten.

  Fyrsidig A4 utvikbar. Hålad i vänster kant.

 • Hälsokort för barn

  Ett hälsokort där barnavårdscentral och läkare antecknar uppgifter om barnets hälsa samt när vaccinationer utförs. Kortet förvaras hos vårdnadshavare och ska tas med till barnavårdscentralen eller läkare vid besök. En rekommendation är att kortet även bevaras som vaccinationsdokument i vuxen ålder.

  Fyrsidig A6, hårdare papper.

 • Plastficka för journalkort

  A5L. Öppen i två sidor. Glasklar plast.

 • Förvaringsficka med plats för 12 patientkort

  Blå hårdplast med tolv påsvetsade fickor till patientkort/förvaringsficka.

  A4

 • Lista temperatur - nyfödda

  Blankett för att anteckna den nyföddes temperatur.

  A4, liggande, hålad i överkant.

 • Plastficka till min personliga hälsobok

  Plastficka framtagen för att passa till Ö-6708, Min personliga hälsobok.

 • Årsräkning/Årsuppgift

  En blankett för att sammanställa den omyndiges årliga inkomster, tillgångar och utgifter. Blanketten fylls i av god man, förvaltare, förmyndare eller särskilt förordnad förmyndare och sänds till överförmyndare senast 1 mars innevarande år.

  Fyrsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Ansökan

  Blankett för ansökan om lokalt aktivitetsstöd för föreningar och klubbar. I blanketten ska uppgifter från närvarokorten fyllas i. Ansökan skickas säsongsvis till riksorganisationen samt till kommunen för ansökan om bidrag. Instruktioner finns på baksidan.

  A4, setblankett om tre sidor.

 • Närvarokort

  Närvarokort för lokalt aktivitetsstöd. Kortet fylls i av föreningar och klubbar vid varje sammankomst av aktivitet som varar minst en timme. Uppgifterna i närvarokorten fungerar som underlag till ansökan om lokat aktivitetsstöd.

  Fyrsidig A5, hålad i överkant.

 • Vuxenutbildning

  Inom varugruppen Vuxenutbildning finns blanketter för betyg, intyg och beslut.

 • Fysisk aktivitet

  Här hittar du våra receptblock för fysisk aktivitet samt en handledning med instruktion till receptblanketten. FYSS står för fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

 • Specialanpassa egna blanketter

  SKL Kommentus trycker även upp blanketter efter specifika önskemål. Allt ifrån att ta fram en helt ny blankett till att förtrycka text eller koder på blankett i standardsortimentet. Har du behov av att specialanpassa egna blanketter är du varmt välkommen att kontakta oss.

 • Slutbetyg grundsärskolan

  Slutbetyg för elever i grundsärskolan. Betygsdokumentet är utfört enligt Skolverkets föreskrift SKOLFS 2011:157.

  A4, Arkivbeständigt papper - Svenskt arkiv.

 • Min personliga hälsobok - somaliska

  Min personliga hälsobok är en folder för föräldrar om sitt barns hälsa, tillväxt och utveckling med utrymme för egna noteringar. Hälsoboken ger stöd för föräldrarnas egna frågor och önskemål, vilket är en viktig utgångspunkt för dialogen mellan föräldrar och BVC-personal. Den har delats ut av barnavårdscentralen till nyblivna mammor och pappor sedan 1994 och utgör ett komplement till den vanliga hälsojournalen.

  Den nya uppdaterade hälsoboken är omarbetad tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping. Den innehåller relevant och viktig information som rör barnet samt tillväxtkurvor som har tagits fram och utformats av Kerstin Albertsson Wikland, professor i pediatrisk tillväxtforskning.

  Folder om 44 sidor i A5-format, förpackade om 100 ex.

 • Min personliga hälsobok - arabiska

  Min personliga hälsobok är en folder för föräldrar om sitt barns hälsa, tillväxt och utveckling med utrymme för egna noteringar. Hälsoboken ger stöd för föräldrarnas egna frågor och önskemål, vilket är en viktig utgångspunkt för dialogen mellan föräldrar och BVC-personal. Den har delats ut av barnavårdscentralen till nyblivna mammor och pappor sedan 1994 och utgör ett komplement till den vanliga hälsojournalen.

  Den nya uppdaterade hälsoboken är omarbetad tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping. Den innehåller relevant och viktig information som rör barnet samt tillväxtkurvor som har tagits fram och utformats av Kerstin Albertsson Wikland, professor i pediatrisk tillväxtforskning.

  Folder om 44 sidor i A5-format, förpackade om 100 ex.

 • Hälso- och sjukvård

  För ämnesområdet Hälso- och sjukvård hittar du blanketter inom nio varugrupper. Grupperna är Vårdplanering, Administration, Journalföring, Mödravårdscentral och förlossningsvård (MVC - FV), Socialmedicin, Barn och ungdom, Tandvård, Fysisk aktivtet samt Allmän sjukvård. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

 • Tryckta blanketter

  Vi är ett av Sveriges ledande blankettförlag. Hos oss hittar du ett stort utbud av tryckta blanketter som används hos verksamheter i kommun, landsting och i privata bolag inom offentlig sektor samt statliga myndigheter och apotek. I webbutiken finns över 300 blanketter fördelade på nio ämnesområden.

 • Yttrande och Beslut - Programinriktat individuellt val

  Blankett för yttrande och beslut om mottagande av sökande till Programinriktat individuellt val i gymnasieskolan. (Skollagens 15 kap 5 § och 17 kap 19 §). Anvisningar för blanketten finns på baksidan.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Yttrande och beslut - Nationellt program

  Blankett för yttrande och beslut för mottagande av sökande till nationellt program i gymnasieskolan. (Skollagens 15 kap 5 § samt 16 kap 42, 44, 47-48 §§). Förklarande information finns på blankettens baksida.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Samlat betygsdokument Komvux

  Samlat betygsdokument för elever som har slutfört kurser i kommunal vuxenutbildning.

  A4, arkivbeständigt papper - Svenskt Arkiv.

 • Utflyttningsanmälan

  Denna blankett fylls i och lämnas till rektorsexpeditionen som sedan sänder den vidare vid flyttning till annan kommun/annat rektorsområde inom kommun/annan skola inom rektorsområdet.

  A5. setblankett om 4 sidor, hålad i vänster kant

 • Slutbetyg gymnasiesärskolan Lpf94

  Slutbetyg för elever i gymnasiesärskolan enligt gamla läroplanen Lpf-94.

  A4, arkivbeständigt papper - Svenskt Arkiv.

 • Intyg - avgång

  Intygsblankett om avgång från särskola. När en elev avgår från utbildning utan att slutbetyg utfärdas ska, enligt grundskoleförordningen, ett avgångintyg lämnas.

  A4

 • Remiss tandvård

  Blankett för remiss inom tandvården. I remissen lämnar du bland annat uppgifter om diagnos, status och eventuell påbörjad behandling lämnas samt patientuppgifter. Här finns även plats för remissvar. Blankettens tidigare artikelnummer är T-101.

  A4, setblankett om två sidor.

 • Basjournal

  En basjournal för tandvård. I journalen antecknas bland annat patiensuppgifter, lokal status och röntgenfynd. På baksidan finns plats för anteckningar om patientens tandstatus. Blankettens tidigare artikelnummer är T-90.

  Tvåsidig A4, vikbar i hårdare papper.

 • Barnhälsovårdsjournal 2 pojke, tilläggsblad

  Tilläggsblad till barnhälsovårdsjournal 1 för fler anteckningar.

  Fyrsidig A4.

 • Tillväxtuppgifter pojke 0-20 år

  En blankett för att anteckna tillväxtuppgifter på barn upp till 20 år. I blanketten finns diagram för att fylla i barnets vikt, längd och huvudomfång under de två första åren. Därefter längd och vikt. Här finns även nomogram för att beräkna BMI. Blanketten används inom sjukvården.

  Sexsidig A4, utvikbar, hålad i vänsterkant.

 • Tillväxtdiagram flicka F-7 år

  Ett tillväxtdiagram för att se barnets utveckling av vikt, längd och huvudomfång från födsel till 7 års ålder. Diagrammet innehåller även prematurkurva för barn födda före graviditetsvecka 37. Viss information och anvisningar finns i blanketten.

  Fyrsidig A4 utvikbar. Hålad i vänster kant.

 • Födelseetikett pojke

  En födelseetikett som oftast placeras på den nyföddes säng. På etiketten antecknar man bland annat moderns namn, barnets födelsedatum, vikt och längd.

  A8, hårdare papper.

 • Födelseetikett flicka

  En födelseetikett som oftast placeras på den nyföddes säng. På etiketten antecknar man bland annat moderns namn, barnets födelsedatum, vikt och längd.

  A8, hårdare papper.

 • Barnhälsovårdsjournal 1 pojke

  Blankett för barnhälsovård med bland annat tillväxtkurvor.

  Den svenska barnhälsovårdsjournalen är gemensam för hela landet, för olika yrkesgrupper och följer barnet vid flytt inom landet. Journalen är först och främst avsedd att vara ett stöd för den eller de personer, som ansvarar för patientens vård (SOSFS 1993:20 om patientjournalslagen).

  A4 16 sidor, klammerhäftad i rygg.

 • Barnhälsovårdsjournal 1 flicka

  Blankett för barnhälsovård med bland annat tillväxtkurvor.

  Den svenska barnhälsovårdsjournalen är gemensam för hela landet, för olika yrkesgrupper och följer barnet vid flytt inom landet. Journalen är först och främst avsedd att vara ett stöd för den eller de personer, som ansvarar för patientens vård (SOSFS 1993:20 om patientjournalslagen).


  A4 16 sidor, klammerhäftad i rygg.

 • Partogram

  Partogrammet, som är en grafisk framställd blankett, används vid förlossningen för att ha kontroll över förlossningsförloppet. Blanketten är framställd av Björn Westin.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Mödrahälsovårdsjournal 3

  En vårdjournal inom mödrahälsovården för enklare anteckningar av barnmorska, läkare eller specialist.

  A4, hålad i vänster kant, setblankett om två sidor.

 • Mödrahälsovårdsjournal 2

  En blankett för mödrahälsvårdsjournal med sammanfattning av patientens graviditet i vecka 37. I blanketten finns bland annat fält att fylla i för personuppgifter, hälsouppgifter, fosterljud och en normalkurva över fullgångna graviditetsveckor.

  Alla som bedriver förlossningsverksamhet är ansvariga för att skicka in journaler från mödra- och förlossningsvården (MHV1 och MHV2) för alla graviditeter som lett fram till en förlossning. Journalerna ska skickas till Socialstyrelsen.

  A4, hålad i vänster kant, setblankett om tre sidor.

 • Lista, temperatur, behandling - barn

  Blankett för att anteckna barnets intagningsorsak, behandling samt temperaturkurva.

  A4, liggande, hålad i överkant och underkant.

 • Kultur och fritid

  Inom ämnesområdet Kultur och fritid har vi två blanketter för stödberättigad verksamhet. En blankett för ansökan om aktivitetsstöd och en blankett där du fyller i deltagarnas närvaro.

 • Ekonomi

  För ämnesområdet Ekonomi hittar du blanketter inom två olika varugrupper. Grupperna är Administration och Reseräkning/färdtid. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

 • Plastficka

  Plastficka framtagen för att passa till Min personliga hälsobok, artikelnr Ö-6708, 412275, 412283, 412291

 • Terminsbetyg grundsärskolan Lgrsär-11

  Terminsbetyg för elever i grundsärskolan enligt läroplan för grundsärskolan, Lgrsär 11. Betygsdokumentet är utfört enligt Skolverkets föreskrift SKOLF:S 2014:50.

  A4

 • Arbetsliv

  För ämnesområdet arbetsliv hittar du blanketter inom fem olika varugrupper. Grupperna är Anställning/personal, Administration, KPAI (TietoEnators lönesystem) och SLÖR, statens löneuträkningssystem. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

 • Skola och förskola

  För ämnesområdet Skola och förskola hittar du blanketter inom åtta varugrupper. Grupperna är Praktik, Administration, Förskola och fritidshem, Special- och särskola, Grundskola, Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Skolhälsovård. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

 • Socialtjänst

  För ämnesområdet socialtjänst hittar du blanketter inom fyra olika varugrupper. Grupperna är Bostadsanpassningsbidrag, Ekonomi, Lagen om stöd och service till funktionshindrade, Placering i enskilt hem/familjehem, adoption samt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

 • Samhällsbyggnad

  För ämnesområdet samhällsbyggnad hittar du blanketter inom fyra olika varugrupper. Grupperna är Hyror och bostad, Byggverksamhet, Livsmedelshygien och Trafik, transporter. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

 • Lista infusioner

  En blankett som används vid anteckningar för patients infusion. Här fyller man bland annat i vilket preparat som gäller, infusionstid, klockslag och mängd.

  A4 liggande, hålad i överkant.

 • Journalkort - rosa

  Ett journalkort som används inom sjukvården. I kortet fyller man i patientens kontaktuppgifter och antecknar kort om patientens sjukdomshistoria och status.

  Tvåsidig A5 liggande, rosa färg och i hårdare papper.

 • Journalkort - vit

  Ett journalkort som används inom sjukvården. I kortet fyller man i patientens kontaktuppgifter och antecknar kort om patientens sjukdomshistoria och status.

  Tvåsidig A5 liggande, vit färg och i hårdare papper.

 • Livsmedelsanvisning

  En blankett där läkare föreskriver speciallivsmedel till patient enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. I blanketten finns utrymmer för att föreskriva tre livsmedel. Fastställd av Läkemedelsverket.

  A5, block om 100 ex.

 • Hjälpmedelskort lösblad

  En blankett där läkare eller distriktssköterska föreskriver förbrukningsartiklar till patient enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. eller hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Fastställd enligt Läkemedelsverket.

  A5.

 • Hjälpmedelskort

  En blankett där läkare eller distriktssköterska föreskriver förbrukningsartiklar till patient enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. eller hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Fastställd enligt Läkemedelsverket.

  A5, block om 100 ex.

 • Recept för djur

  Receptblankett för djur. Veterinär kan ordinera två läkemedel på blanketten och som gäller 1 år efter utfärdandet om inte kortare tid anges. Blanketten är fastställd enligt LVFS 2011:14, Läkemedelsverket.

  A5, block om 100 ex.

 • Recept för tryck

  Blankett med dubbla recept för påtryck av streckkod och namn på förskrivare. Blanketten används av tryckerier och är utformad enligt LVFS 2011:14, Läkemedelsverket.

  A4

 • Kalenderschema 4 veckor 2019

  2019 års kalender för schemaläggning av 4-veckorsskift. Alla helgdagar är markerade och listade.

  A5, liggande, i tjockare papper.

 • Tjänstgöringsrapport T3

  Blankett framställd av TietoEnator för lönerapportering. Bl a med fält för avlöningsperiod, lönetillägg och frånvarotid.

  A4, hålad i vänster kant, block om 100 ex.

 • Tjänstgörings- och lönerapport

  Blankett för rapportering av tjänstgörande antal timmar per månad samt avlöningsrapport.

  A4 liggande, hålad i överkant, block om 100 ex.

 • Hälsouppgift årskurs 1

  En blankett för hälsouppgifter hos elever i årskurs 1 eller nyinflyttade elever. Blanketten är framställd för elevhälsan i Sollentuna Kommun men går utmärkt att använda i andra kommuners skolhälsovård. Hälsouppgifterna i blanketten fylls i av vårdnadshavare och lämnas till skolsköterska.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Anteckningsblock

  Ett anteckningsblock med "Stockholms skolor" förtryckt i vänster kant.

  A4, block om 100 ex

 • Meddelande från skolhälsovård

  En meddelandeblankett från skolhälsovården. I blanketten finns Stockholms skolor förtryckt som avsändare., men själva blanketten går utmärkt att använda även av andra kommuners skolor.

  A4, block om 100 ex.

 • Aktomslag till arkivhandlingar

  220x310 mm. 170 g Scandia-kartong.

 • Läkarintyg

  Blanketten Läkarintyg är till för utredning i ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken (FB).

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Anmälan barn

  En blankett där nämnden anmäler till överförmyndaren om de finner att det föreligger sådana förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt (SoF 5 kap. 3 § 3p.) Blanketten fylls i av behörig tjänsteman och skickas till överförmyndare/överförmyndarnämnden.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Redogörelse

  En blankett där god man, förvaltare eller särskild förordnad förmyndare redogör för sitt uppdrag. Bland annat ska kontaktuppgifter och begäran om arvode redovisas här samt underskrift. Blanketten ska sändas in som en bilaga till blanketten årsräkning/årsuppgift eller sluträkning.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Förteckning

  En blankett för förteckning av huvudmannens eller den omyndiges tillgångar och skulder. Blanketten undertecknas av god man, förmyndare eller förvaltare och ska skickas till kommunens överförmyndare/överförmyndarnämnd, enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Informationstext finns på baksidan.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Hyror, bostad

  Här hittar du hyreskontrakt för både bostad och lokal.

 • MVC - FV

  Här hittar du vårt utbud av journaler och andra relevanta blanketter för mödrahälsovård och förlossningsvård.

 • Barn och ungdom

  Här hittar du blanketter för barn och ungdom inom varugruppen Hälso- och sjukvård. Exempelvis hittar du tillväxtdiagram, barnhälsovårdsjournaler, behandlingslistor och födelse- och hälsokort.

 • Administration

  Inom varugruppen Administration för Skola och förskola finns bland annat blanketter för in- och utflyttningsanmälan, frånvarointyg och tillbudsanmälan. Här kan du även beställa kuvert, klassbok och dagbok för undervisning i slöjd.

 • Skolhälsovård

  I varugruppen Skolhälsovård finns ett stort antal blanketter som skolsköterskor och skolläkare har nytta av i sin verksamhet. Bland annat finns här hälsovårdsjournaler, vaccinationskort, medgivandeblanketter och tillväxtdiagram. Nedan listas alla blanketter i bokstavsordning.

 • Ledighetsansökan

  Blankett för ledighetsansökan. Blanketten är anpassad till det statliga löneuträkningssystemet SLÖR.

  A4, hålad i vänster kant, setblankett om tre sidor.

 • Beslut LVM

  13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

 • Beräkningsunderlag

  Blankett för att beräkna ersättning till kommunen för placerat barn. Enligt socialtjänstlagen och socialförordningen är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning delta i kommunens kostnad för vård av placerat barn.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Handräckningsbegäran LVU

  43 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

  A4, hålad i vänster kant, setblankett om två sidor.

 • Erbjudande om personlig assistans

  Blankett där kommunal nämd erbjuder en ersättningsberättigad personlig assistans, enligt LSS. Blanketten används även som bilaga när ett avtal har tecknats.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Betygskatalog åk 7-9

  Betygskatalog för elever i grundskolans årskurs 7, 8 och 9.

  Fyrsidig A4, utviksbar, hålad i vänster kant, arkivbeständigt papper - Svenskt arkiv.

 • Kuvert - praktik

  Kuvert med fönster på höger sida placerad i mitten (H3). Passar till blanketterna Prao/praktik/apu och Prao/praktik/apu - löpande bana.

  Storlek EC5, Självhäftande klaff med remsa.

 • Prao/praktik/apu - löpande bana

  En blankett för att föra elevens närvaro vid PRAO, praktisk arbetsplatsorientering i grundskolan, ämnesanknuten praktik eller APU, arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan. Här finns även plats för handledare att lämna information till skolan. Blanketten är anpassad till skrivare för löpande banor.

  A5 setblankett om 3 sidor med löpande bana. Säljs endast i hel förpackning om 500 ex.

 • Kuvert - Betyg C4

  Kuvert med förtryckt BETYG samt plats för elevens namn.

  C4.

 • Skolhälsovårdsjournal flicka

  Blanketten skolhälsovårdsjournal för flickor omfattar 16 sidor. En journal används per elev och här finns plats för att fylla i person- och hälsouppgifter samt sidor för fritext. Innehåller nomogram och kurvor för elevens utveckling mellan 5-18 år.

  A4.

 • Remiss till poliklinik/specialist A5

  Blankett för en enklare remiss till poliklinik eller specialist, som skrivs av skolläkaren.

  A5 liggande, hålad i vänster kant, setblankett om tre sidor.

 • Hemförsäljning

  Här hittar du vår blankett med information om ångerrätten vid hemförsäljning.

 • Arvodebeslut

  Blankett för arvodsbeslut som överförmyndare fastställer.

  A5, liggande, hålad i vänster kant. Setblankett om tre sidor.

 • Blanketter för apoteksaktörer

  Vi har flertal tryckta blanketter som används av apoteksaktörer. Här hittar du bland annat recept, hjälpmedelskort, läkemedelsrekvisitioner och journalföring av narkotikaklassade läkemedel. Våra blanketter är alltid uppdaterade och framtagna utifrån gällande lagar och regler.

 • Yttrande och beslut NP

  Blankett för yttrande och beslut om mottagande av sökande till nationellt program i gymnasiesärskolan. (Skollagens 18 kap 5 § samt 19 kap 35-39 §§). Förklarande information finns på blankettens baksida.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Beslut om fjärde tekniskt år

  Blankett för beslut om mottagande av sökande till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. (Skollagens 17 a kap 4 § och 16 §). Anvisningar för blanketten finns på baksidan.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Inflyttningsanmälan

  Fylls i och lämnas till rektorsexpeditionen vid flytt från en annan kommun/rektorsområde.

  A5. Setblankett om 4 sidor, hålad i vänster kant

 • Intyg - deltagande

  Blankett för att intyga elevens deltagande i undervisningen i särskolan.

  A4

 • Status och terapikort

  En blankett för status och terapi inom tandvården. Här finns plats för daganteckningar, åtgärder och belopp. På baksidan antecknas patientens tandstatus. Blanketten är ett fortsättningsblad till Basjournalen. Tidigare artikelnummer är T-91.

  Tvåsidig A4, blockad om 100 ex.

 • Anvisning och kommentar till BHV journal

  Häftet innehåller anvisningar och kommetarer för barnhälsovårdsjournalen. Här finns även råd och anvisningar för användning och tolkning av tillväxtkurvan 0-7 år.

  Den svenska barnhälsovårdsjournalen är gemensam för hela landet, för olika yrkesgrupper och följer barnet vid flytt inom landet. Journalen är först och främst avsedd att vara ett stöd för den eller de personer, som ansvarar för patientens vård (SOSFS 1993:20 om patientjournalslagen).

  A4, 52 sidor inklusive omslag. Klammerhäftad i ryggen.

 • Förlossningsliggare

  Inbunden bok i blått klotband. Guldtryck på pärm och rygg. I uppslagen finns register med utrymme för personuppgift och journalanteckningar.

  A4, 200 sidor.

 • Förlossningsjournal 2

  En förlossningsjournal som används för att fylla i barnets hälsotillstånd, vikt och längd efter födelsen.

  A4, setblankett om tre sidor, hålad i vänster kant.

 • Förlossningsjournal 1

  En förlossningsjournal som används vid inskrivningen och under förlossningen fram till dess barnet är fött.

  A4, setblankett om tre sidor, hålad i vänster kant.

 • Diagnos- och åtgärdsförteckning

  Blanketten är en förteckning över diagnoser och åtgärder som kan inträffa vid graviditet, förlossning och barnsängstid. Diagnoserna är kodade och finns listade i kategorier.

  Sexsidig A4, utvikbar.

 • Mödrahälsovårdsjournal 1

  En blankett för journalföring vid mödravården, med start i början av graviditeten. I blanketten finns bland annat fält att fylla i om personuppgifter, nuvarande graviditet, vikt och sociala förhållanden samt sjukhistoria.

  Alla som bedriver förlossningsverksamhet är ansvariga för att skicka in journaler från mödra- och förlossningsvården (MHV1 och MHV2) för alla graviditeter som lett fram till en förlossning. Journalerna ska skickas till Socialstyrelsen.

  A4., hålad i vänster kant, setblankett om tre sidor.

 • Omvårdnadsstatus

  En blankett för att fylla i patientens omvårdnadsstatus. En blankett per patient.

  A4 liggande, hålad i över- och nederkant.

 • Rapport patient

  En blankett för att rapportera om patientens tillstånd. En blankett per patient.

  A4 liggande, hålad i överkant.

 • Lista kroppsfunktioner

  En blankett med lista för patients kroppsfunktioner, så som temperatur och intag av kost och dryck samt plats för namn på ansvarig läkare och anhöriga.

  A4 liggande, hålad i överkant.

 • Lista provtagning

  En blankett för att lista en patients resultat från provtagning, röntgen, konsultation m.m.

  A4 liggande, hålad i överkant.

 • Terminsbetyg specialskolan

  Terminsbetyg för elever som går i specialskolan och som läst enligt specialskolan och grundsärskolans kurplaner. Betygsdokumentet är utformat enligt Skolverkets föreskrift SKOLF:S 2014:50 och omfattar 24 ämnen.

  A4

 • Journalblad - dödsfall utanför sjukhus

  En blankett som används vid dödsfall utanför sjukhus. Journalbladet fylls i av den läkare som har fastställt att döden har inträtt och/eller ska utfärda dödsbeviset. Bland annat ska uppgifter lämnas om fyndplatsen, yttre besiktning, sjukhistoria och eventuell polisanmälan.

  Svenska Föreningen för Allmänmedicin, Svenska Föreningen för Patologi och Svensk Rättsmedicinsk Förening rekommenderar att detta journalblad används vid dödsfall utanför sjukhus och på sjukhusens akutmottagningar.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Remiss konsultation - 2 kopior

  Blankett för remiss till konsultation. I blanketten anger remiterad läkare bland annat patientens diagnos och status samt patientuppgifter.

  A4, hålad i vänster kant, setblankett om tre sidor.

 • Remiss/betalningsförbindelse

  En blankett för remiss mellan landsting enligt avtal. Det kan gälla riksavtal, regionsavtal eller mellanlänsavtal. Remissen fylls i av remiterande läkare samt ska godkännas av hemlandstinget. De två första sidorna i blanketten utgör debiteringsunderlag för hemlandstinget respektive vårdlandstinget.

  A4, setblankett om 6 sidor, hålad i vänster kant.

 • Utskrift av elektroniskt recept

  En blankett för att skriva ut elektroniska recept och används av apoteksaktörer. Blanketten är utformad enligt LVFS 2011:14, Läkemedelsverket.

  A5, lösblad

 • Livsmedelsanvisning lösblad

  En blankett där läkare föreskriver speciallivsmedel till patient enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. I blanketten finns utrymmer för att föreskriva tre livsmedel. Fastställd av Läkemedelsverket.

  A5

 • Recept för djur lösblad

  Receptblankett för djur. Veterinär kan ordinera två läkemedel på blanketten och som gäller 1 år efter utfärdandet om inte kortare tid anges. Blanketten är fastställd enligt LVFS 2011:14, Läkemedelsverket.

  A5.

 • Recept

  Receptblankett i block om 100 ex. Blanketten är utformad enligt LVFS 2011:14, Läkemedelsverket.

  A5.

 • Intern rekvisition

  En blankett för att rekvirera produkter internt mellan avdelningar eller tjänsteställen.

  A5 liggande, hålad i vänster kant. Block om 100 ex.

 • Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Art.nr 142336 "bilaga till ansökan..." bifogas även vid beställning av denna artikel.

  4 sidig A4 samt en bilaga i A4, hålad i vänsterkant

 • Hyreskontrakt för lokal

  Ett hyreskontrakt för lokal med indexklausul.

  A4, hålad i vänsterkant

 • Meddelande - delgivningsförsändelse

  Blankett med meddelande om delgivningsförsändelse. Här meddelar myndigheten, till den delgivne, att en delgivningsförsändelsen har lämnats ut till annan angiven person. Blankettens artikelnummer hos Domstolsverket är DV 807.

  A6 liggande.

 • Förenklad delgvining

  Blankett för meddelande om att en delgivningsförsändelse har skickats till mottagaren. I blanketten finns fält för uppgifter om ärende, delgivningsförsändelsens nummer samt underskrift av handläggare.

  A6 liggande.

 • Bokföringsorder

  Blankett för bokföringsorder med kontering.

  A5 liggande, block om 100 ex.

 • Kvitto med fast nummerserie

  Blankett med 10 numrerade kvitton som är perforerade. Blanketten omfattar även två kopior som inte är perforerade.

  Kan erhållas med namntryck och pagina. A3L.

 • Inbetalningskvitto

  Kvittoblankett för inbetalning. I blanketten kan fält fyllas i för inbetalare, specifikation, kontering och kvittens.

  A5 liggande, setblankett om två sidor, block om 50 set.

 • Ledighetsansökan

  Blankett för ansökan om ledighet, med fält för personuppgifter, tid för ledigheten och orsak samt fält för signatur om ledigheten tillstyrks eller avstyrks.

  A5, hålad i vänster kant, block om 100 ex.

 • Audiogram SAME

  En blankett med audiogram för hörseltest. Blanketten är utformad enligt SAME, Svenska Audiologiska Metodboksgruppen. SAME är en arbetsgrupp sammansatt av fem audionomer, tre tekniska och två medicinska audiologer.

  Ett audiogram är ett diagram som används för att redovisa resultaten av mätningar av en människas hörsel vid ett antal standardiserade testfrekvenser mätt med en audiometer.

  A4, hålad i vänster kant, block om 100 ex.

 • Hälsouppgift årskurs 7-9

  En blankett för hälsouppgifter hos elever i årskurs 7-9. Blanketten är framställd för elevhälsan i Sollentuna Kommun men går utmärkt att använda i andra kommuners skolhälsovård. Hälsouppgifterna i blanketten fylls i av vårdnadshavare och lämnas till skolsköterska.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Hälsouppgift årskurs 4

  En blankett för hälsouppgifter hos elever i årskurs 4. Blanketten är framställd för elevhälsan i Sollentuna Kommun men går utmärkt att använda i andra kommuners skolhälsovård. Hälsouppgifterna i blanketten fylls i av vårdnadshavare och lämnas till skolsköterska.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Beställning av specialblanketter

  Har du behov av specialblanketter i sommar behöver du göra din beställning senast den 18 juni.

 • Tillstånd

  Blankett för tillstånd om uttag av medel från bankräkning med överförmyndarspärr. Tillståndet gäller tre veckor efter överförmyndarens påskrift.

  A5, liggande.

 • Sluträkning

  En blankett för sluträkning över den omyndiges årliga inkomster, tillgångar och utgifter. Blanketten fylls i av god man, förvaltare, förmyndare eller särskilt förordnad förmyndare och sänds till överförmyndare senast en månad efter då uppdraget upphört.

  Fyrsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Vårdplanering

  Här hittar du blanketter för vårdplanering. Det finns listor, kontaktkort, omvårdnadsstatus och behandlingsmeddelande från läkare.

 • Matkuponger och kantinlappar

  Här hittar du matkuponger i olika utföranden och för olika tillfällen, så som lunch, kaffe och middag. Här hittar du också olika kantinlappar som används inom sjukvården.

 • Journalföring

  Här hittar du vårt utbud av journaler och listor inom varugruppen Journalföring.

 • Tandvård

  Här hittar du våra blanketter som används inom tandvården. Exempelvis finns journalkort, kallelsekort, remiss och hälsodeklaration.

 • Anställning, personal

  Här hittar du blanketter som rör anställd personal, så som veckoschema, protokoll och ledighetsansökan.

 • Ekonomi

  Inom varugruppen Ekonomi finns blanketter om förbindelse för återbetalning av ekonomiskt bistånd och rekvisitioner.

 • Förskola och fritidshem

  I varugruppen Förskola och fritidshem hittar du våra dagjournaler för närvaro i verksamheten. Journalen finns i två varianter, en för ett års rapportering och en för två år.

 • LSS

  Inom varugruppen LSS, Lag om stöd och service till funktionshindrade finns blanketter om personlig assistans och sjuklönersättning.

 • Placering i enskilt hem/familjehem, adoption

  Här finns blanketter för placering av barn och ungdom i enskilt hem alternativt familjehem, enligt LSS, samt blankett för läkarintyg vid adoption.

 • LVU och LVM

  Här finns blanketter för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt blankett för anmälan om missförhållande enligt SoL.

 • Juridik

  För ämnesområdet Juridik hittar du blanketter inom tre olika varugrupper. Grupperna är Hemförsäljning, Delgivning samt Vigsel och partnerskap. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

 • Rekvisition - Familjeomsorg

  Blankett för rekvisition om familjeomsorg. Blanketten är framställd för TietoEnators system KOSIS men går även bra att använda manuellt.

  A5, setblankett om två sidor,hålad i vänster kant.

 • Beslut

  Blankett för att beslut om ersättning till kommunen för placerat barn. Enligt socialtjänstlagen och socialförordningen är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning delta i kommunens kostnad för vård av placerat barn.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Avtal - kontaktperson/-familj

  Blankett för avtal mellan kommunal nämn och kontaktperson eller kontaktfamilj. Här fylls bland annat i uppgifter om kontaktpersonens eller kontaktfamiljens uppdrag, nämndens åtagande, arvoden och omkostnadsersättning.

  Fyrsidit A4, hålad i vänster kant.

 • Rekvisition

  Blankett för rekvisition.

  A5, hålad i vänster kant, block om 100 ex.

 • Avtal om personlig assistans

  Blankett för att skriva avtal om personlig assistans. Avtalet skrivs mellan kommun och den ersättningsberättigade, enligt LSS. Här anges bland annat avtalets giltighet och assistansens omfattning.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Begäran

  Blankett för begäran om att assistansersättning ska betalas till kommunen, enligt LSS. Blanketten ska skickas till försäkringskassan.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Fullmakt

  Fullmakt från assistansberättigande för vikarie vid ordinarie assistans sjukfrånvaro.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Dagjournal ett år

  Dagjournal för närvarorapportering i din verksamhet. En månad per uppslag samt plats för anteckningar.

  24 sidor, A4, häftad i rygg, gult omslag i kraftigare papper.

 • Handledning FYSS

  Instruktion till receptblankett för fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet på recept kan vara ett komplement till eller ersättning för läkemedel.

  I FYSS handledning för föreskrivning av fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, finns exempel på vilka aktiviteter som är indicerade/kontraindicerade vid respektive sjukdomstillstånd. Handledningen FYSS är framtagen i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

 • Frågor och svar tryckta blanketter

  Här hittar du samtliga frågor och svar om våra tryckta blanketter.

 • Manual - Tillväxtkurvan i Skolhälsovården

  Manual om tillväxt och kroppslig mognad för åldern 6-18 år och lilla tillväxtskolan.

  A4, 32-sidigt häfte

 • Sammanträdesprotokoll

  Blankett för sammanträdesprotokoll med plats för jystering och anslag. Till protokollet går att beställa ett fortsättningsblad, art nr 012315.

  A4, arkivbeständigt papper, Svenskt Arkiv.

 • Prao/praktik/apu

  En blankett för att föra elevens närvaro vid PRAO, praktisk arbetsplatsorientering i grundskolan, ämnesanknuten praktik eller APU, arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan. Här finns även plats för handledare att lämna information till skolan.

  A5, setblankett om 3 sidor.

 • Syo-mapp

  Mapp för dokumentering av handlingar som är av värde och intresse vid elevens studie- och yrkesval. En mapp per elev.

  Fyrsidig A4 i kraftigare papper.

 • Anmälan tillbud olycksfall i skolan

  En blankett för anmälan om tillbud eller olycksfall i skolan. I blanketten finns bland annat fält för tidpunkt, händelseförlopp och skadans omfattning. Blanketten är anpassad till alla skolformer.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Klassbok frånvaro per dag

  Klassboken medger anteckningar om varje elevs uppgifter i klassen och för hela läsåret. Närvaro och frånvaro kan antecknas per dag och vecka/läsår. Finns utrymme för 36 elever.

  A4. 16 sidor, Grönt omslag

 • Remiss till poliklinik/specialist A4

  Blankett för en mer utförlig remiss till poliklinik eller specialist, som skrivs av skolläkare eller skolsköterska. I remissen finns plats att fylla i uppgifter om diagnos, status och svar från handläggaren.

  A4, hålad i vänster kant. Setblankett om tre sidor.

 • Medgivande om vaccination mot MPR

  Blankett för medgivande om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Vaccinering sker vid två tillfällen. Den första erhålls på barnavårdscentralen, när barnet är 1 1/2 år. Den andra ges i skolan vid 6-8 års ålder. Blanketten används av skolhälsovården för erbjudande om vaccination till vårdnadshavare.

  Fyrsidig A5 med information och fakta om sjukdomarna samt en ifyllnadsdel.

 • Kallelse till skolhälsovården - 1 elev

  Blankett där skolsköterska/skolläkare kallar en elev från en klass till skolhälsovård.

  A5, block om 50 ex.

 • Förnyad hälsouppgift

  Blankett om förnyad hälsouppgift. Blanketten används av skolhälsovården och vänder sig till elevens vårdnadshavare. Uppgifter som ska lämnas är bland annat elevens namn, syskon, hälsotillstånd och boendeform.

  Tvåsidig A4

 • Gymnastikjournal

  Gymnastikjournal med en anteckningsdel för idrottsresultat samt betyg och frånvaro

  A4. totalt 14 sidor

 • Tjänstledighetsliggare

  Inbunden bok för notering av tjänstledig personal. Boken är i rött klotband med präglat guldtryck. I uppslaget finns bland annat utrymme för anteckningar om orsak till ledighet och vem som ska vikariera.

  A4, Inlaga på 108 sidor.

 • Blanketter för skolhälsovården

  Hos oss hittar du tryckta blanketter som används inom skolhälsovården. Du kan beställa hälsovårdsjournaler, vaccinationskort, medgivandeblanketter och tillväxtdiagram och mycket mer. Finns inte den blankett du behöver hjälper vi dig att ta fram den.

 • Min personliga hälsobok - engelska

  Min personliga hälsobok är en folder för föräldrar om sitt barns hälsa, tillväxt och utveckling med utrymme för egna noteringar. Hälsoboken ger stöd för föräldrarnas egna frågor och önskemål, vilket är en viktig utgångspunkt för dialogen mellan föräldrar och BVC-personal. Den har delats ut av barnavårdscentralen till nyblivna mammor och pappor sedan 1994 och utgör ett komplement till den vanliga hälsojournalen.

  Den nya uppdaterade hälsoboken är omarbetad tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping. Den innehåller relevant och viktig information som rör barnet samt tillväxtkurvor som har tagits fram och utformats av Kerstin Albertsson Wikland, professor i pediatrisk tillväxtforskning.

  Folder om 44 sidor i A5-format, förpackade om 100 ex.

 • Kassa

 • Läkemedelsjournal

  En blankett där läkare för journal över stående ordiantion av läkemedel eller tillfällig ordination av läkemedel till patient. I blanketten finns kolumner för att fylla i när patienten fått läkemedlet samt signatur från vem.

  Fyrsidig A4, hålad i överkant, utvikbar.

 • Journalkort - distriktsvården

  Ett journalkort som används i distriktsvården. I kortet antecknar man kort om patientens sjukdomshistoria, anlitad läkare, diagnos eller symtom samt åtgärdsförslag.

  A5 liggande, i hårdare papper.

 • Journalblad

  Ett journalblad där behörig sjukvårdspersonal för anteckningar om patienten. Ett journalblad per patient.

  A4, hålad i vänsterkant.

 • Remiss röntgen

  En blankett för remiss till röntgenundersökning. I remissen anger remiterad läkare önskad undersökning, diagnos, status och patientuppgifter.

  A4, hålad i vänster kant, setblankett om två sidor.

 • Utskrift av elektroniskt recept - test

  En blankett för att testa system för elektroniska recept. Blanketten används av systemleverantörer.

  A5

 • Recept lösblad

  Receptblankett som säljs styckevis. Blanketten är utformad enligt LVFS 2011:14, Läkemedelsverket.

  A5.

 • Journalomslag med bälg

  Journalomslag för arkivering. Tidigare artikelnummer var K436-01A.

  244g brun kraftkartong. 235 x 315 mm, neutralt tryck.

 • Aktomslag till sakägarexemplar

  220x310 mm. 210 g grön broschyrkartong Tre Kronor.

 • Kalenderschema 6 veckor 2019

  2019 års kalender för schemaläggning av 6-veckorsskift. Alla helgdagar är markerade och listade.

  A5, liggande, i tjockare papper.

 • Läkemedelsrekvisition från apotek

  Blankett för att rekvirera läkemedel från Apotek. I blanketten finns fält för varunummer, läkemedlets namn, styrka, storlek och kvantitet samt beställares namn och namnteckning. Blanketten kan även användas för narkotikapreparat men då endast för ett preparat per sida.

  A5 liggande, setblankett om 3 sidor (Apotek, följesedel, beställare), block om 50 set. Paginerad nummerserie.

 • Telefonmeddelande

  Liten blankett för att lämna ett telefonmeddelande, om vem som ringt, klockslag och ärende.

  A7, liggande, block om 100 ex.

 • Mat- och vätskelista

  En blankett för att fylla i patientens intag av mat och vätska. Fält finns för frukost, mellanmål, lunch, middag och kvällsmat. På baksidan finns en energiguide för ett antal livsmedel.

  A4, hålad i vänsterkant.

 • Stämningsmannadelgivning

  Blanketten är ett delgivningskvitto vid stämningsmannadelgivning. Stämningsmannadelgivning sker genom att en person med behörighet att utföra en sådan delgivning lämnar en handling eller ett meddelande till delgivningsmottagaren, genom surrogatdelgivning eller genom s.k. "spikning". Stämningsmannadelgivning används främst när myndigheten inte har kunnat delge en person på annat sätt. Blankettens artikelnummer hos Domstolsverket är DV 808.

  A5 liggande, setblankett om två sidor, stamsats om två ex, självkopierande .

  OBS! Blanketten är numera tryckt på vitt papper mot tidigare blått

 • Utbetalnindsorder-/kvitto

  Blankett för utbetalning. Här finns fält för betalningsmottagare, specifikation, kontering och kvittering.

  A5 liggande, block om 100 ex.

 • Överförmyndare

  I ämnesområdet Överförmyndare hittar du blanketter till förmyndare, förvaltare och god man. Nedan listas alla blanketter för ämnesområdet.

  I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

 • Medgivande påfyllnadsdos av vaccin mot DTP

  Blankett för medgivande om påfyllnadsdos av vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta (DTP) i årskurs 8-9. Påfyllnadsdos 5 ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51). Blanketten används av skolhälsovården för erbjudande om vaccination till vårdnadshavare.

  Fyrsidig A5 med fakta om sjukdomarna samt en ifyllnadsdel.

 • Min personliga hälsobok - svenska

  Min personliga hälsobok är en folder för föräldrar om sitt barns hälsa, tillväxt och utveckling med utrymme för egna noteringar. Hälsoboken ger stöd för föräldrarnas egna frågor och önskemål, vilket är en viktig utgångspunkt för dialogen mellan föräldrar och BVC-personal.

  Den har delats ut av barnavårdscentralen till nyblivna mammor och pappor sedan 1994 och utgör ett komplement till den vanliga hälsojournalen.

  Den nya uppdaterade hälsoboken är omarbetad tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping. Den innehåller relevant och viktig information som rör barnet samt tillväxtkurvor som har tagits fram och utformats av Kerstin Albertsson Wikland, professor i pediatrisk tillväxtforskning.

  Folder om 44 sidor i A5-format, förpackade om 100 ex.

 • Terminsbetyg grundskola

  Terminsbetyg för elever som går i grundskolan. Betygsdokumentet är utformat enligt Skolverkets föreskrift SKOLF:S 2014:50

  A4

 • Terminsbetyg sameskolan

  Terminsbetyg för elever som går i sameskolan. Betygsdokumentet är utformat enligt Skolverkets föreskrift SKOLF:S 2014:50

  A4

 • Delgivning

  Inom varugruppen Delgivning finns flera olika blanketter. Bland annat delgivningskvitton och blanketter för meddelanden om delgivning.

 • Administration

  Här hittar du administrativa blanketter inom hälso- och sjukvård som exempelvis kalenderscheman, meddelandeblock och intern rekvisition.

 • Socialmedicin

  Här hittar du våra blanketter för preventivmedelsrådgivning och vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård.

 • Gymnasieskola

  Inom varugruppen Gymnasieskola finns bland annat blanketter för betyg, yttrande och beslut, överenskommelse om bidrag och samlat betygsdokument.

 • Grundskola

  Inom varugruppen Grundskola finns bland annat blanketter om betyg, betygskataloger och ansökan till gymnasieskolans program.

 • Aktomslag till arkivhandlingar

  220x310 mm. 170 g Scandia-kartong.

 • Försäkran i samband med sjukdomsfall

  Blankett för att intyga anledning till sin frånvaro. Blanketten är anpassad till det statliga löneuträkningssystemet SLÖR.

  A5 liggande, setblankett om tre sidor, hålad i vänster kant.

 • Ledighetsansökan och vikariatsförordnande

  Blankett för ledighetsansökan inklusive fält för vikariatförordnande. Blanketten är anpassad till det statliga löneuträkningssystemet SLÖR.

  A4, hålad i vänster kant, setblankett om tre sidor.

 • Handräckningsbegäran LVM

  45 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

  Set om två ex.

 • Avtal - ersättning

  Blankett för avtal mellan socialnämnden i kommunen och särskilt förordnad vårdnadshavare. Avtalet avser ersättning så länge barnet är i vårdnadshavarens vård.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Bekräftelse på anmälan

  Blankett för anmälan om missförhållande (SoL, 14 kap 1 § ). Kommunen bekräftar i denna blankett anmälan.

  A5 liggande, hålad i vänster kant.

 • Avtal om sjuklöneersättning

  Blankett för avtal om sjuklöneersättning, enligt LSS. Blanketten används för hantering av sjuklönekostnader för personliga assistenter vid ordinarie assistans sjukfrånvaro.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Slutbetyg grundskolan

  Slutbetyg för elever som slutfört grundskolan enligt grundskolans läroplan. Blanketten är utförd enligt Skolverkets föreskrft SKOLF:S 2014:50.

  A4, arkivbeständigt papper - Svenskt Arkiv.

 • Journalomslag utan bälg

  Journalomslag för arkivering. Tidigare artikelnummer var K435-01A.

  Neutralt tryck. 235x315 mm.

 • Min personliga hälsobok

  Hälsoboken är en folder för föräldrar om sitt barns hälsa, tillväxt och utveckling med utrymme för egna noteringar. Hälsoboken ger stöd för föräldrarnas egna frågor och önskemål, vilket är en viktig utgångspunkt för dialogen mellan föräldrar och BVC-personal. Den har delats ut av barnavårdscentralen till nyblivna mammor och pappor sedan 1994 och utgör ett komplement till den vanliga hälsojournalen.

  Den nya uppdaterade hälsoboken är omarbetad tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam i Jönköping. Den innehåller relevant och viktig information som rör barnet samt tillväxtkurvor som har tagits fram och utformats av Kerstin Albertsson Wikland, professor i pediatrisk tillväxtforskning.

  Folder om 44 sidor i A5-format, förpackade om 100 ex.

 • Sammanträdesprotokoll forts. blad

  Fortsättningsblad till blankett Sammanträdesprotokoll, art nr 012307.

  A4, arkivbeständigt papper, Svenskt Arkiv.

 • Beställning numrerad

  Blankett för beställning. Här kan du till exempel fylla i förvaltning, rekvideras från, levereras till, faktureringsuppgifter.

  A5, setblankett om tre sidor, block om 50 set.

 • Frånvarointyg

  Intyg att elev har besökt någon form av skolhälsovård så som skolsköterska, kurator eller psykolog.

  A6, liggande. Blockade om 50 blad

 • Frånvaroöversikt helklass

  Frånvaroöversikt för en klass och termin. Sätts i en pärm och är utvikbar.

  Fyrsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Kuvert - Betyg C5

  Kuvert med förtryckt BETYG samt plats för elevens namn.

  C5

 • Schoolhealthjournal girl

  Blanketten skolhälsovårdsjournal för flickor är översatt till engelska och omfattar 16 sidor. En journal används per elev och här finns plats för att fylla i person- och hälsouppgifter samt sidor för fritext. Innehåller nomogram och kurvor för elevens utveckling mellan 5-18 år.

  A4

 • Plastficka till skolhälsovårdsjournal

  221x300 mm.

 • Hälsouppgift

  En blankett som vårdnadshavare ska fylla i om sitt barns hälsa inför skolstart. Blanketten ska lämnas till skolhälsovården i ett medskickat slutet kuvert.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant

 • Remiss till optiker

  Blankett för remiss till optiker. Remissen skrivs av skolläkare eller skolsköterska som eleven tar med sig till optiker. På blanketten finns plats för optikern att svara. Blanketten återlämnas sedan till skolsköterskan .

  A4, hålad i vänster kant.

 • Dagbok

  Dagbok för undervisning i slöjd, finns plats för tolv grupper om 20 elever. Indelad i höst- och vårtermin.

  A4, tolv uppslag, omslag med kraftigare papper.

 • Registrera ett konto

  Du som vill beställa i vår webbutik behöver först registrera dig och skapa ett konto. Detta gör du på den här sidan. Därefter loggar du in för att börja handla.

 • Röntgenkuvert med ogummerad klaff

  Kuvert för försändelse av röntgenbilder.

  410x510 mm. 160 g brunt papper.

 • Yttrande och Beslut - Yrkesintroduktion

  Blankett för yttrande och beslut om mottagande av sökande till Yrkesintroduktion i gymnasieskolan, avsedd för en grupp elever. (Skollagens 15 kap 5 § och 17 kap 19 §). Anvisningar finns på blankettens baksida.

  Tvåsidig A4, hålad i vänster kant.

 • Betyg/intyg svenska för invandrare

  Betyg alternativt intyg för elever som gått utbildning i svenska för invandrade (sfi) enligt Skolverkets gamla grundföreskrift SKOLF:s 2009:2, Förordning om kursplan för svenskundervisning för invandrare.

  A4, arkivbeständigt papper - Svenskt Arkiv.

 • Betygskatalog grundsärskolan

  Betygskatalog för grundsärskolan enligt gamla läroplanen, Lpo94.

  Fyrsidig A4, utvikbar, hålad i vänster kant.

 • Barn- och ungdomsjournal fortsättn. kort

  Fortsättningskort till Barn- och ungdomsjournalen, med plats för fler anteckningar.

  Tvåsidig A4.

 • Barn- och ungdomsjournal

  Barn- och ungdomsjournal för tandvård. I blanketten antecknar man bland annat om patientens lokala anamnes och status, röntgen och profylaktiska åtgärder. Blankettens artikelnummer var tidigare T-92.

  Tvåsidig A4, vikbar i hårdare papper.

 • Preventivmedelsrådgivning

  En blankett för preventivmedelsrådgivning inklusive plats för kontrollbesök på baksidan.

  Tvåsidig A4, hårdare papper.

 • Tillväxtuppgifter flicka 0-20 år

  En blankett för att anteckna tillväxtuppgifter på barn upp till 20 år. I blanketten finns diagram för att fylla i barnets vikt, längd och huvudomfång under de två första åren. Därefter längd och vikt. Här finns även nomogram för att beräkna BMI. Blanketten används inom sjukvården.

  Sexsidig A4, utvikbar, hålad i vänsterkant.

 • Lathund - Tillväxtdiagram

  Nomogram för BMI. Inplastad lathund för tillväxtdiagram. Används både inom barnhälsovård och skolhälsovård.

 • Tillväxtdiagram flicka 5-18 år

  Blankett med tillväxtdiagram för flickor mellan 5-18 år. Blanketten har fyra kurvor - längd, vikt och två olika BMI-kurvor.

  Tvåsidig A4, ohålade.

 • Etikett till Barnhälsovård

  På etiketten listas de besök och prover som barnet ska genomföra hos barnhälsovården från nyfödd tills dess barnet fyllt 6 år. Etiketten kan användas som checklista och placeras på barnets hälsokort.

  Fem etiketter (110 x 43 mm) per ark , självhäftande.

 • Dygnsövervakning barn

  En blankett för att övervaka barnets hälsa under ett dygn. Bland annat antecknar man uppgifter om blodtryck, puls och respiration samt temperatur, vätska, urin och kräkningar per timme.

  A4, hålad i vänster kant.

 • Kontaktkort

  Ett kontaktkort för samverkan mellan en person och sjukhus, vårdcentral, kommunens hälso- och sjukvård samt hemtjänst. Här fyller man bland annat i kontaktuppgifter till närstående, biståndshandläggare, distriktssköterska och sjukgymnast samt aktiviteter i det dagliga livet.

  Fyrsidig A5.

 • Böcker och blanketter

  I vår webbutik kan du köpa tryckta blanketter inom flera olika ämnesområden, alltifrån hälso- och sjukvård till förskola och skola. Här hittar du även en del specialprodukter så som plastfickor, tiddagböcker, aktomslag, arkivpapper, talträningsmaterial och hälsobok för barn. I butiken finns också våra böcker, arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. För att handla i butiken behöver du först registrera ett konto.

 • Vårt utbud av tryckta blanketter

  SKL Kommentus är ett av Sveriges ledande blankettförlag med över 300 tryckta blanketter i sortimentet. Blanketterna används hos verksamheter i kommun, landsting och i privata bolag inom offentlig sektor samt statliga myndigheter och apotek. Vi tar även fram blanketter efter kunders önskemål och behov.