Frågor och svar upphandling och konsulttjänster

Vanliga frågor

Vilka stöd och rutiner har ni ert arbete?

Vi har en tydlig och väl genomarbetad process för upphandling. Processen är inlagd i ett digitalt projekthanteringssystem i vilket vi arbetar med våra dokument för att säkerställa versionshantering och där olika moment bockas av att de utförts. Vi har även en rutin med kvalitetssäkring av de dokument vi tar fram som innebär att ytterligare en upphandlingskonsult ska läsa igenom och granska dokumenten innan de publiceras. Kvalitetssäkringen dokumenteras även den i vårt projekthanteringssystem.

Kan vi använda er som bollplank när vi gör egna upphandlingar?

Ja, vi kan vara bollplank när ni gör era egna upphandlingar. Det kan exempelvis vara att ge förslag på upplägg av upphandlingen i ett tidigt skede eller göra en kvalitetssäkring och läsa igenom underlag när det börjar närma sig annonsering. Våra upphandlingskonsulter har en stor bredd i både kompetenser och erfarenhet så du kan få stöd och råd inom de allra flesta områden.

Genomför ni bara hela upphandlingar?

Vi kan genomföra hela upphandlingen eller hjälpa till med olika delar. Du kan också få hjälp innan upphandlingen med förstudie och strategier eller stöttning efter upphandlingen med implementering av avtal eller uppföljning av leveranserna.

Vilka typer av uppdrag kan vi få hjälp med?

Vi kan hjälpa dig med alla typer av upphandlingar inom de flesta upphandlingsområden. Vi har stor erfarenhet av båda små och stora upphandlingar, enkla och komplicerade upphandlingar. Du kan få hjälp med att genomföra hela eller delar av en upphandling.

Varför är ni ett bra val när vi behöver hjälp med en upphandling?

Vi är ett av Sveriges största och äldsta företag som erbjuder konsulttjänster inom offentlig
upphandling. Genom våra kunniga konsulters bredd, spetskompetens och mångåriga
erfarenhet av upphandling samt en tydlig metodik vid genomförande av uppdrag så
säkerställer det att bästa möjliga resultat uppnås.

Vilka är de fem grundläggande principerna?

  • Likabehandling
  • Icke-diskriminerande
  • Ömsesidigt erkännande
  • Proportionalitet
  • Öppenhet (transparens och förutsägbarhet)

När kan avtal tecknas när förvaltningsrätten avslagit en ansökan om överprövning?

Upphandlande myndighet behöver inte avvakta överklagningsfristen om tre veckor. Det är tillräckligt att vänta ut tiodagarsfristen under förutsättning att Kammarrätten/Högsta förvaltningsrätten inte fattar ett intermistiskt beslut om att avtal inte får ingås. Genom att avtal ingås är den sökandes möjlighet till att överpröva upphandlingen borta även om överklagandefristen inte har löpt ut.

När får jag direktupphandla?

Du får bara använda direktupphandling vid upphandlingar enligt 19 kap. LOU och LUF och under vissa förutsättningar.

Direktupphandling är tillåten i tre situationer:

  1. upphandlingens värde uppgår till högst 586 907 kronor vid upphandling enligt LOU eller högst 1 092 436 kronor vid upphandling enligt LUF
  2. förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda
  3. det finns synnerliga skäl

En direktupphandling kan exempelvis röra sig om fika till arbetsplatsen men även om mer avancerade tjänster som under en period av tolv månader understiger direktupphandlingsgränserna.

Vid beräkning av värdet uppskattas det totala belopp som kan komma att betalas enligt kontraktet, till exempel ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de kommer att utnyttjas. Räkna in alla upphandlingar av samma slag under räkenskapsåret när du beräknar värdet. Du får inte dela upp en upphandling för att komma under gränsvärdet för direktupphandling.

Vilka omfattas av upphandlingsreglerna?

Upphandlande myndigheter ska följa reglerna i LOU och upphandlande enheter ska följa reglerna i LUF.
Upphandlande myndigheter är statliga och kommunala myndigheter. Som upphandlande myndigheter betraktas också beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ som avses i LOU/LUF 1 kap. 18 §, sammanslutningar av en eller flera av de tidigare nämnda.

Upphandlande enheter (utöver vad som anges ovan) är företag som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över på det sätt som anges i LUF 1 kap 22 § andra stycket. Eller företag som bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt LUF 2 kap 1-8 §§ med stöd av en särskild rättighet eller ensamrätt enligt LUF 1 kap 12 eller 20 § tredje stycket.

Hur räknas dagarna för avtalsspärr vid tilldelningsbeslut?

Avtalsspärren räknas från och med dagen efter att meddelandet om tilldelningsbeslut har skickats. Om tilldelningsbeslutet skickats elektroniskt gäller 10 dagars avtalsspärr. Om underrättelsen skickas på ett annat sätt till en eller flera anbudsgivare gäller 15 dagars avtalsspärr. Avtalsspärrens längd måste alltid anges i underrättelsen om tilldelningsbeslut. Den upphandlande myndigheten kan ålägga sig själv en längre avtalsspärr än tio respektive 15 dagar, men inte en kortare. Infaller dag 10 eller 15 på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, blir dag 10 eller 15 närmast följande vardag.