Risk för tvångsarbete i leveranskedjorna i Kina

Inköpscentralen har identifierat risker för tvångsarbete i leveranskedjorna för flera produkter med ursprung i Kina. Vi utreder nu tillsammans med bland andra Statens Inköpscentral vilka effekter detta får för såväl våra ramavtal som offentliga inköp ur ett bredare nationellt perspektiv.

Australian Strategic Policy Institute, Uyghurs for Sale, Figure 6

Det har kommit till vår kännedom att riskerna för kränkningar av uigurers och andra muslimska minoriteters rättigheter i den kinesiska provinsen Xinjiang nu finns i andra delar av Kina, då regeringen överför människor till fabriker i hela landet.

Under förhållanden som starkt tyder på tvångsarbete arbetar uigurer på fabriker som finns i försörjningskedjorna för ett stort antal internationella varumärken. Uigurerna bor i segregerade sovsalar, genomgår mandarin- och ideologisk utbildning utanför arbetstid, är föremål för ständig övervakning samt förbjudna att utöva sin religion.

Detta framgår i flera internationella rapporter, se källor i högerkolumnen.

Samarbete mellan flera aktörer

I uppföljningen av frågan samarbetar Inköpscentralen med regionernas nationella kansli för hållbar upphandling, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och Svenska kyrkan.

Vi kartlägger våra avtal och leverantörer utifrån de varumärken, underleverantörer och riskområden som nämns i rapporterna. Det gäller framför allt:

 • Bomullsproduktion
 • Textil- och klädindustrin
 • Elektroniktillverkning, inklusive mobiltelefoner och skrivare
 • Sällsynta jordartsmetaller och annan utvinning
 • Jordbruksproduktion
 • Plastproduktion
 • Rengöringsmaterial och kemikalier
 • Medicinsk utrustning
 • Elektriska maskiner
 • Mekaniska apparater
 • Leksaker och sportutrustning
 • Fordon

Med anledning av bredden av avtal inom IT-området har beslut fattats om att vi ska ta ett samlat grepp om:

 • Stationära och bärbara datorer, skärmar, plattor (hårdvara)
 • AV- och videokonferensutrustning
 • Skrivare och multifunktionsenheter
 • Programvaror och molntjänster (mjukvara)
 • Datacenter
 • Mobiltelefoner och telefoniprodukter
 • Kommunikationstjänster
 • Säkerhetsteknik
 • Kort för identifiering och behörighetskontroll

För övriga avtalsområden där fler än en part har produkter har det gjorts en ansvarsfördelning, se högerkolumnen.

För Inköpscentralens räkning berörs troligtvis även:

 • Storköksutrustning
 • Solcellslösningar
 • Konstgräs
 • Belöningsleksaker
 • Lekmaterial
 • Idrottsmaterial
 • Trygghetslarm
 • Hygienartiklar och städmaterial
 • Städredskap och rengöringsmedel

Varierande strategier för olika avtalsområden

Vi arbetar på ett gemensamt ställningstagande, men redan nu kan vi se att strategierna för att hantera frågan kommer att se olika ut beroende på avtalsområde. Omständigheter som spelar in är bland annat vår reguljära uppföljning, branschens organisering och mognad samt möjligheten att spåra produkter och material.

Vi följer även arbetet med frågan i branschorganisationer som Responsible Business Alliance, hållbarhetsmärkningen TCO Certified och offentliga myndigheters intresseorganisation Electronics Watch (IT-produkter).

Utöver detta har vi haft möten med Better Cotton Initiative, Uyghur Human Rights Project och Worker Rights Consortium för att öka vår förståelse för frågan. De två sistnämnda är medlemmar av Coalition to End Forced Labor in the Uyghur Region.

Vi har också inhämtat information från amfori BSCI om hur de hanterar frågan vid revisioner samt haft underhandskontakter med Sveriges nationella kontaktpunkt för OECD:s riktlinjer för multinationella företag (Utrikesdepartementet). Slutligen har vi ett informationsutbyte med våra motparter i Danmark, Norge och Finland.

Det är sannolikt att även kommuner och regioner har den här typen av risker i leveranskedjorna på sina egna avtal. Därför kan det vara bra att kartlägga var produkterna inom de ovan nämnda riskområdena tillverkas.