Hållbarhetskollen

Alla människor har rätt till bra arbetsförhållanden. Men vi vet idag att det finns människor som utnyttjas och far illa i sitt arbete. Ofta handlar det om slavliknande anställningsförhållanden, barnarbete och avsaknad av säkerhetsutrustning. Därför är det viktigt att vi ställer sociala och etiska krav på upphandlade leverantörer. Vi behöver också följa upp för att se att kraven efterföljs.

Omslagsbild till Broschyren Hållbarhetskollen

Vad innebär det att ha tillgång till Hållbarhetskollen?

Att ha tillgång till Hållbarhetskollen innebär att du som upphandlande myndighet (UM) kan ta del av samordnade uppföljningar av etiska och sociala krav. Vid uppföljningarna kontrollerar vi de krav som många upphandlande myndigheter ställer i sina avtal. Exempelvis FN:s barnkonvention, ILO:s åtta kärnkonversioner:

 • ingen förekomst av barnarbete
 • tvångsarbete
 • diskriminering
 • föreningsfrihet
 • organisationsrätt
 • krav om: miljö, hälsa och säkerhet

Dessutom kan du som deltagare visa att du genom Hållbarhetskollen har förmåga och kapacitet att följa upp de sociala krav som du ställt i upphandlingen, vilket är en förutsättning för att kunna upprätthålla principen om likabehandling.

Vi ansvarar för att uppföljningar genomförs

Hållbarhetskollen ansvarar för att uppföljning av processer och rutiner görs hos avtalsleverantören genom kontorsrevisioner, och att kontroller genomförs på tillverkningsanläggningar runt om i världen, i t.ex. Kina, Malaysia, Pakistan, Thailand, Litauen och Polen.

Uppföljningar kan exempelvis omfatta tillverkning av kontorsmaterial, livsmedel, IT-produkter, kopieringsmaskiner, kläder och möbler.

Vid frågor, kontakta

Peter Nohrstedt

Hållbarhetschef, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 07
Skicka e-post

Mari Andersson Borgenport

Hållbarhetsadministratör, SKL Kommentus Inköpscentral
Tel:
08 709 59 24
Mobil:
072 564 79 34
Skicka e-post

Prenumerera på Hållbarhetskollens nyhetsbrev

Webbinarium: Hållbar leverantör 2.0

Hållbarhetskollen är kostnadsfri för våra kunder

Frågor om Hållbarhetskollen

Hur går urvalet till av vilka uppföljningar som görs?

En gång om året skickar Hållbarhetskollen (HK) ut en begäran till våra kunder om att de ska inkomma med avtal som HK kan följa upp inom ett särskilt prioriterat produktområde.

HK har 11 prioriterade produktområden och varje år väljs två-tre stycken av dessa ut som särskilt prioriterade. För dessa områden kommer vi påbörja uppföljning inom de tre stegen: självskattning, kontorsrevision och fabriksrevision. De revisioner som påbörjats föregående år inom andra produktområden löper även de på parallellt enligt de tre stegen.

HK sammanställer sedan inkomna avtal och väljer ut ett antal där uppföljning är möjligt. Vi strävar efter att följa upp en bredd av leverantörer inom det utvalda produktområdet. Detta för att resultatet av uppföljningen ska vara relevant för så många kunder som möjligt. För att HK ska hinna genomföra uppföljning enligt de tre stegen är det viktigt att avtalet är giltigt i minst två, men gärna tre, år framöver. Läs mer om vilka förutsättningar som krävs för uppföljning under Hur går valet av revisionsobjekt till och vilka förutsättningar krävs?

HK utför alltså inte revisioner utifrån beställningar från SKI:s kunder! Om en kund vill genomföra en egen uppföljning kan man avropa på vårt ramavtal för Uppföljandekontroller av etiska och sociala krav. Detta avtal använder Hållbarhetskollen när vi beställer våra revisioner. Mall för avropsförfrågan, tilldelningsbeslut och kontrakt finns tillgängligt på sidan.

Vilka krav följs upp i Hållbarhetskollen?

Hållbarhetskollen omfattar idag uppföljningar av följande villkor:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
 • ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
 • FN:s barnkonvention, artikel 32
 • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där hela eller delar av varan eller tjänsten framställs
 • den arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor, och det socialförsäkringsskydd som gäller i landet där hela eller delar av varan eller tjänsten framställs
 • den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där hela eller delar av varan eller tjänsten framställs
 • FN:s deklaration mot korruption.

Vilka av ovan villkor som följs upp utgår ifrån de krav som är ställda i våra kunders avtal. Vi rekommenderar därför att era krav följer den avancerade nivån (Hållbara leveranskedjor) enligt Upphandlingsmyndighetens kravpaket för arbetsrättsliga villkor. Både basnivån och den avancerade nivån inkluderar däremot krav på policys och rutiner, vilket är en förutsättning för en god uppföljning. Rutinkraven innebär att leverantören ska vidta åtgärder för att förebygga och hantera eventuella avvikelser från Villkoren ovan.

Hur går valet av revisionsobjekt till och vilka förutsättningar krävs?

För att säkerställa att vi ur ett hållbarhetsperspektiv väljer ut produktområden med hög relevans, grundar vi prioriteringen på riskbedömningar som vi, eller andra gjort. Dessa riskbedömningar tar bl.a. hänsyn till branschens och leveranskedjans komplexitet samt vilka länder/områden som produkten, eller dess komponenter och råvaror, kan spåras till.

Vi väljer ut avtal och leverantörer som är vanligt förekommande hos SKI:s kunder och som därför har hög relevans för dem. Följande villkor måste vara uppfyllda för att vi ska kunna genomföra en uppföljning:

 • Konkreta och tydliga krav på social och etisk hållbarhet har ställts i den specifika upphandlingen, bland annat hänvisning till ILO:s kärnkonventioner
 • Det finns ett kontrakts-/avtalsvillkor som möjliggör för beställaren att genom ombud utföra inspektioner på plats hos leverantören eller hos någon av leverantörens underleverantörer.
 • Avtalet är giltigt i minst ett år efter att revisionen är genomförd (detta för att hinna hantera eventuella avvikelser och åtgärder)
 • Sanktioner finns kopplade till kraven.

När vi fastställt att förutsättningarna finns väljer vi ut leverantörer med störst relevans för uppföljning.

Vad gör vi för typ av uppföljningar och hur många genomför vi varje år?

Om det är första gången som en leverantör följs upp inom ramen för Hållbarhetskollen inleds alltid uppföljningen med att leverantören får svara på ett självskattningsformulär. Resultatet av självskattningen styr innehållet i nästa steg som är en så kallad kontorsrevision på leverantörens huvudkontor. Om brister upptäcks i leverantörens systematik och rutiner ökar risken för att de sociala kraven inte uppfylls i leverantörskedjan. I sådana fall kan fabriksrevisioner genomföras hos leverantörens eller underleverantörens tillverkningsanläggningar runt om i världen. Påträffar Hållbarhetskollen då avvikelser ska leverantören åtgärda dessa enligt en åtgärdsplan som Hållbarhetskollen tillsammans med leverantören kommer fram till. När vi påbörjar en uppföljning ingår alltid de tre olika uppföljningsstegen (självskattning, kontorsrevision, fabriksrevision) i revisionsplanen. Resultatet från självskattningen styr sedan över om det blir en kontorsrevision som i sin tur styr över om det blir en fabriksrevision.

Antalet uppföljningar som kan genomföras under ett år beror mycket på vilken komplexitet och omfattning de utvalda produktområdena har.

Vem sköter avvikelsehanteringen och hur fungerar den?

Visar uppföljningen att det finns avvikelser från kraven ska leverantörerna åtgärda dessa enligt en åtgärdsplan som upprättas i dialog med oss. Avvikelsehanteringen sker under sekretess för att leverantörerna inte ska behöva avslöja känsliga detaljer som t.ex. underleverantörsnamn. När åtgärder har vidtagits "släcker" vi avvikelserna. I vårt webbverktyg är leverantörer med avvikelser markerade på följande sätt:

Röd betyder om leverantören inte har åtgärdat avvikelserna inom utsatt tid eller inte har gjort tillräckligt för att avhjälpa dessa,
Gul betyder att leverantören har avvikelser som är under hantering,
Grön betyder att leverantören inte har några avvikelser eller att de har åtgärdats inom utsatt tid och i tillräcklig omfattning.

Vad händer om det finns allvarliga brister eller om dessa inte åtgärdas?

I de fall där det förekommer att leverantören/underleverantören har allvarliga brister kopplat till ställda krav på mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner m.m. eller att åtgärder inte har vidtagits åtgärder i tillräcklig utsträckning för att avhjälpa bristen, kommer Hållbarhetskollen att kontakta alla berörda SKI kunder och uppmana till sanktioner. Då detta är en bedömningsfråga från fall till fall och beror på det specifika avtalet, måste detta hanteras inom respektive organisation och förslagsvis med hjälp av juridisk kompetens.

Var, när och hur publiceras resultatet av uppföljningarna?

Om revisionsresultatet inte innehåller några avvikelser publiceras det på vår webbplats så snart det är godkänt och klart. Känsliga detaljer som underleverantörers företagsnamn och affärshemligheter publiceras inte.

I de fall där uppföljningen visat att det funnits avvikelser inväntar vi publicering tills leverantören har tagit fram en tidsatt åtgärdsplan för bristerna. Då publiceras en beskrivning av de avvikelser som hittats och en plan för hur och när de ska åtgärdas.

SKI:s kunder kan enkelt följa ärendena genom att logga in under Mina sidor och klicka sig fram till uppföljningsportalen där de kan läsa om revisionsresultat samt se vilken status en specifik leverantör har.

SKI:s kunder kan enkelt följa ärendena genom att logga in under Mina sidor och klicka sig fram till uppföljningsportalen där de kan läsa om revisionsresultat samt se vilken status en specifik leverantör har.

Hur samordnas Hållbarhetskollens uppföljningar med det uppföljningsarbete som landsting och regioner gör inom detta område?

SKI samarbetar med landstingen och regionerna genom har ett samverkansavtal som funnits sedan 2015 med landstingen och regionernas samarbete om för att främja socialt ansvarsfull upphandling. Detta innebär att vi tillsammans planerar och samordnar uppföljningar med ettav gemensamt intresse.

Följer Hållbarhetskollen upp andra hållbarhetskrav än de sociala?

För närvarande omfattar Hållbarhetskollen enbart uppföljningar av de sociala kraven som kopplar till mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner och arbetares skydd och säkerhet m.m. Vår ambition är att i framtiden öka omfånget i framtiden till att även omfatta olika typer av miljökrav som är vanligt förekommande i våra kunders upphandlingar. Vi har t.ex.redan genomfört pilotuppföljningar av djurvälfärdskrav och har låtit testa olika produkters innehåll av kemiska ämnen. Vår förhoppning är att vi, med de resurser vi har, ska kunna ge en så heltäckande service till våra kunder som möjligt.

Sagts om Hållbarhetskollen

Våra uppföljningar av sociala krav i offentlig upphandling ger resultat visar Swedwatch rapport ”Agents for Change”.

Astrid Stockenberg, hållbarhetsstrateg i Huddinge kommun berättar: 
Hållbarhetskollen är viktig för våra avtalsuppföljningar

Uppföljning ger mer hållbara varor till kommunerna - artikel hos Framtidens kommuner.