Artiklar om Arbetssätt inom SKL Kommentus Inköpscentral

 • Kontinuerlig uppföljning av ramavtalen

  Vi genomför flera uppföljningar på samtliga av våra ramavtal under en avtalsperiod. Syftet är att uppnå de mål och ambitioner som ligger bakom upphandlingen. Genom uppföljningarna kan vi göra förbättringar och hantera eventuella avvikelser så tidigt som möjligt.

 • Nytt leverantörsfokus ger bättre ramavtal

  Hösten 2017 börjar SKL Kommentus Inköpscentral skicka ut en frågeenkät i samband med alla upphandlingar. Enkäten, NAGI (Nöjd anbudsgivarindex), går till alla de företag som tittat på upphandlingen, även de som valt att inte lämna anbud. NAGI är en del i SKI:s strategiska satsning på att fånga upp leverantörsperspektivet i upphandlingsarbetet.

 • Elenergi 2014

 • Därför arbetar SKL Kommentus Inköpscentral med kategoristyrning

  SKI har gått över till kategoristyrning i våra upphandlingar då metoden ger långsiktiga, bättre ramavtal och affärer.

 • Redovisning av omsättning

  Vi tar ut en administrativ ersättning för att täcka kostnaderna för nedlagt arbete i samband med en upphandling. Avgiften är baserad på det du som leverantör redovisat som omsättning på ramavtalet. Du rapporterar själv omsättningen till oss, antingen månads- eller kvartalsvis.

 • Så samarbetar vi med leverantörerna

  För att höja kvaliteten på våra upphandlingar och ramavtal för vi löpande dialog med befintliga och potentiella leverantörer och är intresserade av deras synpunkter.

 • Rangordning

  Rangordning är en ordning för tilldelning av kontrakt i ett avtal. Rangordning är en vanlig fördelningsnyckel för ramavtal som har flera ramavtalsleverantörer. Du som ska avropa och beställa varor och/eller tjänster på ett ramavtal med rangordning börjar med att kontakta den leverantör som står rangordnad som nummer ett.

 • System för uppföljandekontroller har utvecklats

  Processen i vårt system med uppföljandekontroller av etiska och sociala krav har under hösten utvecklats. Nytt är att vi nu inleder kontrollerna med en kontorsrevision på leverantörens huvudkontor. Under hösten har vi också fått fler kommuner som deltar i systemet. Vi önskar dem varmt välkomna.

 • För leverantörer

  Vi upphandlar på nationell nivå för upp till 7 miljarder kronor årligen. Vill du bli leverantör på våra ramavtal börja med och bevaka våra upphandlingar. Som ramavtalsleverantör når du ut till alla kommuner och landsting. Du får även hjälp med marknadsföring av dina varor och tjänster.

 • Vårt arbetssätt

  Vi erbjuder samtliga kommuner, landsting, regioner och deras bolag att använda de samordnade ramavtal som vi upphandlar. För att ha rätt att tillämpa våra ramavtal måste ni som upphandlande myndighet i förhand bekräfta ert intresse att tillämpa ramavtalet.

 • OneMed fick inte gehör hos Högsta förvaltningsdomstolen

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar även HFD den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning för SKI:s arbetssätt.

 • Att vara ramavtalsleverantör

  När en upphandling är utvärderad och klar meddelar vi vilka leverantörer som blir ramavtalsleverantörer. Att vara ramavtalsleverantör innebär att du har en del förväntningar och krav på dig som du ska följa.

 • Vårt arbetssätt och hur du kan ta del av våra ramavtal

  Här har vi samlat information till dig som vill ta del av våra ramavtal och som är upphandlare, beställare eller leverantör. Här kan du också läsa om hur vi på SKL Kommentus Inköpscentral arbetar med samordnad upphandling.

 • Använda ramavtal trots att man inte är avropsberättigad

  Det finns flera upphandlingar som vi genomfört fram till juni 2012 som ett stort antal upphandlande myndigheter inte har rätt att avropa ifrån. Det klargjordes i och med en dom i Förvaltningsrätten. Nedan får du veta vad som gäller för dessa ramavtal och hur du använder de, rent juridiskt.

 • Samlingssida

  Nedan hittar du samtliga frågor och svar rörande domen i Datacom-målet. Det finns även frågor och svar som relaterar till domen som hur detta påverkar SKI:s arbetssätt, befintliga ramavtal och redan gjorda avropsanmälningar etcetera.

 • Så blir du ramavtalsleverantör

  Alla företag kan bli en av våra ramavtalsleverantörer. Det första du ska göra är att hitta en upphandling som passar er verksamhet. Sedan lämnar du ett anbud på den. Det gör du via upphandlingssystemet Tendsign.