Vem sköter avvikelsehanteringen och hur fungerar den?

Visar uppföljningen att det finns avvikelser från kraven ska leverantörerna åtgärda dessa enligt en åtgärdsplan som upprättas i dialog med oss. Avvikelsehanteringen sker under sekretess för att leverantörerna inte ska behöva avslöja känsliga detaljer som t.ex. underleverantörsnamn. När åtgärder har vidtagits "släcker" vi avvikelserna. I vårt webbverktyg är leverantörer med avvikelser markerade på följande sätt:

Röd betyder om leverantören inte har åtgärdat avvikelserna inom utsatt tid eller inte har gjort tillräckligt för att avhjälpa dessa,
Gul betyder att leverantören har avvikelser som är under hantering,
Grön betyder att leverantören inte har några avvikelser eller att de har åtgärdats inom utsatt tid och i tillräcklig omfattning.