Hur går valet av revisionsobjekt till och vilka förutsättningar krävs?

För att säkerställa att vi ur ett hållbarhetsperspektiv väljer ut produktområden med hög relevans, grundar vi prioriteringen på riskbedömningar som vi, eller andra gjort. Dessa riskbedömningar tar bl.a. hänsyn till branschens och leveranskedjans komplexitet samt vilka länder/områden som produkten, eller dess komponenter och råvaror, kan spåras till.

Vi väljer ut avtal och leverantörer som är vanligt förekommande hos SKI:s kunder och som därför har hög relevans för dem. Följande villkor måste vara uppfyllda för att vi ska kunna genomföra en uppföljning:

  • Konkreta och tydliga krav på social och etisk hållbarhet i den specifika upphandlingen, bland annat hänvisning till ILO:s kärnkonventioner
  • Det finns ett kontrakts-/avtalsvillkor som möjliggör för beställaren att genom ombud utföra inspektioner på plats hos leverantören eller hos någon av leverantörens underleverantörer.
  • Avtalet är giltigt i minst ett år efter att revisionen är genomförd (detta för att hinna hantera eventuella avvikelser och åtgärder).
  • Sanktioner finns kopplade till kraven.

När vi fastställt att förutsättningarna finns väljer vi ut leverantörer med störst relevans för uppföljning.