13 september 2019 LOU

Konkurrensverket ansöker om att Inköpscentralen ska betala upphandlingsskadeavgift

I februari anmälde SKL Kommentus Inköpscentral sig själv till Konkurrensverket. Anledningen var att bolaget p.g.a. resursbrist bemannat med upphandlingskompetens från systerbolaget AffärsConcept. Uthyrningen har interfakturerats vilket innebär att inköpen av konsulttjänster kan ha brutit mot LOU. Inom kort väntas Konkurrensverket ansöka om att Inköpscentralen ska betala upphandlingsskadeavgift om 400 000 kronor.

Efterfrågan på nationella och regionala ramavtal har de senaste åren ökat och även kraven på ramavtalens innehåll. Det har inneburit alltmer att göra för SKL Kommentus Inköpscentral som vill leva upp till kundernas förväntningar.

– Vi har utökat vår ramavtalsportfölj och utvecklat organisationen för ökad professionalisering genom t.ex. kategoristyrning, berättar Olof Molander, affärsområdeschef på Inköpscentralen.

Satsningarna har krävt mycket resurser men trots en omfattande nyrekrytering och expansion har man inte kunnat möta behovet.

– Det är svårt att rekrytera upphandlare och vi har inte lyckats anställa tillräckligt många tillräckligt fort, säger Olof, därför har vi övervägt olika alternativa lösningar och under tiden valt att lösa resursfrågan genom att bl.a. nyttja koncerninterna upphandlingsresurser från Inköpscentralens systerföretag AffärsConcept. Det var menat som en tillfällig lösning tills vi kommit ikapp med rekryteringen.

Dynamiskt inköpssystem blev lösningen

Behovet av upphandlingsresurser blev dock inte mindre, tvärtom ökade det kraftigt under 2018 och då man på Inköpscentralen förstod att internköpen riskerade att strida mot LOU övervägde man olika lösningsalternativ. Beslutet blev att upphandla konsulttjänster genom ett dynamiskt inköpssystem som sedan slutet av juni är färdigt för användning.

– Vi tror att ett dynamiskt inköpssystem är den bästa lösningen för att tillgodose inköpscentralens varierande behov av kompetens och erfarenhet, förklarar Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus. Det möjliggör för leverantörer att löpande ansluta sig och lämna anbud när de har tillgänglig kapacitet.

Anmälde sig själv till Konkurrensverket

I samband med förberedelserna inför det dynamiska inköpssystemet valde Inköpscentralen också att vända sig till Konkurrensverket med anledning av de tidigare konsultköpen.

– Vi ville ha klarlagt om och i vilken omfattning vi brustit i regeltillämpningen när omfattningen av konsultköpen från AffärsConcept blev större än vad vi räknat med, säger Åsa.

Granskningen är nu slutförd och senast den 19 september kommer Konkurrensverket med ett utlåtande.

– Konkurrensverket anser att vi ska betala en upphandlingsskadeavgift – och vi har inget att invända mot det, säger Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar